Jak wykorzystać space branding do stworzenia idealnego stoiska targowego?

Przykuwające uwa­gę, przy­ja­zne, este­tycz­ne – takie powin­no być sen­sow­nie zapro­jek­to­wa­ne sta­no­wi­sko tar­go­we. Tak duże, bran­żo­we wyda­rze­nie jak tar­gi to zna­ko­mi­ta oka­zja do budo­wa­nia roz­po­zna­wal­no­ści i zdo­by­wa­nia nowych klien­tów. Jak idee spa­ce bran­din­gu mogą pomóc w przy­go­to­wa­niu się do tego even­tu? Podpowiadamy! Zapraszamy do lektury!

Space branding – czym jest?

Termin ten okre­śla spo­sób w jaki prze­strzeń publicz­na powin­na być zaaran­żo­wa­na, by sta­no­wić repre­zen­ta­cję mar­ki. Dotyczy to nie tyl­ko samej sie­dzi­by fir­my, ale i każ­de­go jej przed­sta­wi­ciel­stwa na zewnątrz – w tym sto­isk tar­go­wych i kon­fe­ren­cyj­nych. Wbrew pozo­rom nie cho­dzi wyłącz­nie o czy­tel­ny, z dale­ka widocz­ny logo­typ i kolor, koja­rzo­ny z przed­się­bior­stwem. W grę wcho­dzą rów­nież takie czyn­ni­ki jak:

  • ergo­no­mia,
  • zna­jo­mość bie­żą­cych tren­dów aranżacyjnych,
  • psy­cho­lo­gia marketingu,
  • zna­jo­mość ludz­kich zachowań.

Jeśli cho­dzi o sta­no­wi­ska tar­go­we, celem zazwy­czaj jest przy­cią­gnię­cie odbior­ców. Wystawcy zale­ży na tym, aby sta­li się oni nowy­mi klien­ta­mi fir­my. Na bran­żo­wych even­tach poja­wia­ją się tak­że oso­by, któ­re już korzy­sta­ły z usług czy pro­duk­tów mar­ki. One też są mile widzia­ne przy fir­mo­wym sto­isku. Warto więc zadbać o to, aby oby­dwie te gru­py zain­te­re­so­wać nową ofer­tą. Pomoże w tym prze­my­śla­ny spa­ce bran­ding. Pokażemy teraz jak przy­go­to­wać tar­go­wy boks tak, by zwra­cał uwa­gę i zachę­cał do inte­rak­cji z przed­sta­wi­cie­la­mi przedsiębiorstwa…

Jak wykreować stoisko targowe zgodnie z ideą space brandingu?

Jak w każ­dym rodza­ju mar­ke­tin­gu i tutaj war­to odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nie: kto jest odbior­cą mojej ofer­ty na tar­gach? Jakie oso­by powin­ny koniecz­nie poznać to, co mam do zaofe­ro­wa­nia? Następnie trze­ba dowie­dzieć się jak dużą prze­strzeń ma się do dys­po­zy­cji i gdzie na hali wysta­wien­ni­czej będzie ulo­ko­wa­ne sta­no­wi­sko. Kolejny krok to zapla­no­wa­nie jak podzie­lić dostęp­ne w ramach sto­iska na tar­gi miej­sce – tak, by wykre­ować stre­fę inte­rak­cji z gość­mi oraz część tyl­ko dla pra­cow­ni­ków fir­my, z zaple­czem włącz­nie. To waż­ne, aby mieć gdzie maga­zy­no­wać zapa­sy pro­duk­tów czy gadże­tów rekla­mo­wych. Przestrzeń repre­zen­ta­cyj­na musi taka pozo­stać – nie ma tu miej­sca na bała­gan, roz­rzu­co­ne bez­ład­nie pudła lub mało este­tycz­ne, pię­trzą­ce się sto­sy. Dla przed­sta­wi­cie­li sto­iska tar­gi to bowiem zna­ko­mi­ta oka­zja, aby poka­zać mar­kę od naj­lep­szej strony.

Identyfikacja wizualna marki

Współpraca ze zna­ją­cą się na pro­jek­to­wa­niu tar­go­wych sto­isk fir­mą popła­ca. Doświadczeni tech­ni­cy i arty­ści przy­go­tu­ją sta­no­wi­sko, zgod­ne z kolo­ry­sty­ką mar­ki. Dzięki temu odwie­dza­ją­cy impre­zę od razu z dale­ka wypa­trzą boks, w któ­rym znaj­dą cie­ka­wą ofer­tę. Miejsce to powin­no być ozna­czo­ne sym­bo­li­ką przed­się­bior­stwa. Wyraźny logo­typ, koja­rzo­ne z fir­mą hasło to ele­men­ty obo­wiąz­ko­we. Wszystko to powin­no być spój­ne z gra­fi­ka­mi, publi­ko­wa­ny­mi w mate­ria­łach rekla­mo­wych – np. ulot­kach czy fol­de­rach. Dzięki temu przed­się­bior­stwo sta­je się wia­ry­god­ne i zapa­da w pamięć odbior­ców – gości tar­gów, któ­rzy będą koja­rzyć to kon­kret­ne logo okre­ślo­nej barwy.

Stoisko, któ­re przy­cią­gnie klientów!

Odpowiedni dobór kolo­rów i zasto­so­wa­nie cha­rak­te­ry­stycz­nych sym­bo­li to nie wszyst­ko. Kluczowe jest to, by odwie­dza­ją­cy tar­gi zapa­mię­ta­li, jak wyglą­da­ła ich inte­rak­cja z przed­sta­wi­cie­la­mi mar­ki i ich sto­iskiem. Dlatego przy pro­jek­to­wa­niu trze­ba pomy­śleć o:

  • cie­ka­wej zabu­do­wie – np. zwra­ca­ją­cej uwa­gę tyl­nej ściance,
  • dopa­so­wa­nych tek­sty­liach, takich jak zasło­ny albo wykładzina,
  • prze­strze­ni do wygod­nej roz­mo­wy z poten­cjal­ny­mi klien­ta­mi – ladzie i hoke­rach lub krze­słach i stolikach,
  • ele­men­tach inte­rak­tyw­nych (wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość, mul­ti­me­dial­ny pokaz),
  • inte­re­su­ją­cym, ergo­no­micz­nym oświe­tle­niu stanowiska,
  • nie­ty­po­wych ele­men­tach – jak cho­ciaż­by ogród wertykalny.

To takie sto­iska tar­go­we przy­cią­ga­ją wzrok i zachę­ca­ją do zatrzy­ma­nia się przy nich!

Stoiska na targi a współpraca z Meliński Minuth

Przygotowujesz się do zapre­zen­to­wa­nia swo­je­go asor­ty­men­tu na wybra­nym wyda­rze­niu? Polecamy się do korzyst­nej dla Twojej mar­ki koope­ra­cji. Ponad ćwierć wie­ku dzia­łal­no­ści w bran­ży tar­gów i wystaw spra­wia, że mamy spo­re doświad­cze­nie i boga­tą histo­rię uda­nych współ­prac. Jeżeli chcesz sko­rzy­stać z naszej pomo­cy – zapra­sza­my do kon­tak­tu! Chętnie przy­go­tu­je­my dla Ciebie wspa­nia­łe sto­isko tar­go­we – wpi­su­ją­ce się w podej­ście, uwzględ­nia­ją­ce prze­my­śla­ny spa­ce bran­ding. Do zobaczenia!