Jak poprawnie przygotować brief targowy?

Brief to doku­ment, któ­ry pozwa­la two­rzyć kon­cep­cje naj­le­piej dopa­so­wa­ne do cha­rak­te­ru kon­kret­nej mar­ki, ofe­ro­wa­nych przez nią pro­duk­tów lub usług oraz zało­żeń i celów pro­wa­dzo­nej kam­pa­nii. Należy go wypeł­nić zawsze przed pod­ję­ciem współ­pra­cy z agen­cją zaj­mu­ją­cą się dzia­ła­nia­mi rekla­mo­wy­mi. Przeczytaj nasz porad­nik i dowiedz się, jak popraw­nie przy­go­to­wać brief tar­go­wy, aby odnieść sukces.

Czym jest brief i kiedy koniecznie powinieneś go przygotować?

Chcesz, aby sta­no­wi­ska tar­go­we ide­al­nie wpi­sy­wa­ły się w iden­ty­fi­ka­cję wizu­al­ną Twojej fir­my, były spój­ne z jej misją i pozy­tyw­nie wyróż­nia­ły się na tle kon­ku­ren­cji? Zanim zle­cisz ich pro­jek­to­wa­nie i mon­taż, musisz dostar­czyć wyko­naw­cy szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji w posta­ci brie­fu. Dzięki nim oso­by odpo­wie­dzial­ne za stwo­rze­nie zamó­wio­ne­go sto­iska dobrze pozna­ją Twoją mar­kę oraz cele, któ­re chcesz osią­gnąć poprzez udział w imprezie.

Zadbaj o jasno sfor­mu­ło­wa­ne ocze­ki­wa­nia, ponie­waż to wła­śnie ten doku­ment sta­no­wi pod­sta­wę komu­ni­ka­cji na linii zlecający-wykonawca. Brief z jed­nej stro­ny sta­nie się dro­go­wska­zem pod­czas two­rze­nia pro­jek­tu Twojego sto­iska na tar­gi. Z dru­giej, będzie rodza­jem ubez­pie­cze­nia. W razie nie­prze­wi­dzia­nych sytu­acji będziesz mógł wska­zać, któ­re z Twoich wytycz­nych nie zosta­ły spełnione.

Co powinien zawierać brief na stoiska targowe?

Zakrojone na sze­ro­ką ska­lę tar­gi sta­no­wią dosko­na­łą oka­zję do pro­mo­cji swo­jej dzia­łal­no­ści oraz wpro­wa­dza­nych wła­śnie na rynek nowo­ści w ofer­cie. Pozwalają dotrzeć do sze­ro­kie­go gro­na poten­cjal­nych klien­tów, nawią­zać cen­ne zna­jo­mo­ści biz­ne­so­we (któ­re mają szan­sę w przy­szło­ści prze­ro­dzić się w owoc­ną współ­pra­cę), poka­zać, że fir­ma jest waż­nym gra­czem w swo­im sek­to­rze. Stoiska tar­go­we muszą jed­nak zostać dopra­co­wa­ne w naj­drob­niej­szych szcze­gó­łach, ponie­waż sta­no­wią naj­waż­niej­szą wizy­tów­kę marki.

Dobrze przy­go­to­wa­ny brief pozwo­li Ci prze­ka­zać wszyst­kie potrzeb­ne dane oso­bom odpo­wie­dzial­nym za pro­jekt i wyko­na­nie sta­no­wi­ska. Powinien on zawierać:

 • dane iden­ty­fi­ka­cyj­ne Twojej fir­my – nazwa, branża,
 • dane oso­by kon­tak­to­wej – imię i nazwi­sko, tele­fon, adres e-mail,
 • wska­za­nie na oso­bę decy­zyj­ną – odpo­wie­dzial­ną za akcep­ta­cję projektu,
 • dane doty­czą­ce impre­zy tar­go­wej tj. ter­min i lokalizację,
 • okre­śle­nie, dla­cze­go Twoje przed­się­bior­stwo bie­rze udział w tar­gach – jakie cele chcesz osią­gnąć pod­czas wydarzenia,
 • ogól­ną ideę, na któ­rej chcesz oprzeć kon­cep­cję stoiska,
 • rodzaj zabu­do­wy – sto­isko par­te­ro­we lub piętrowe,
 • funk­cje, któ­re ma peł­nić sto­isko tar­go­we – pre­sti­żo­wa (pod­trzy­ma­nie wize­run­ku mar­ki na ryn­ku), infor­ma­cyj­na (pro­mo­cja usług lub pro­duk­tów) czy pro­mo­cyj­na (poka­za­nie nowych pro­duk­tów, linii tech­no­lo­gicz­nych itp.). Tutaj możesz rów­nież bar­dziej szcze­gó­ło­wo opi­sać swo­je założenia,
 • spo­so­by poka­za­nia pro­duk­tu – kla­sycz­nym roz­wią­za­niem są wysta­wy w gablo­tach, na pół­kach i pode­stach. Możesz rów­nież zamó­wić zdję­cia i wydru­ki, pre­zen­ta­cje lub pro­jek­cje mul­ti­me­dial­ne oraz duże ekra­ny (w tym dotykowe),
 • cechy sto­iska – tra­dy­cyj­ne, ele­ganc­kie, nowo­cze­sne, mini­ma­li­stycz­ne, dyna­micz­ne, arty­stycz­ne lub sty­li­zo­wa­ne (tutaj wskaż, o jaką sty­li­za­cję Ci chodzi),
 • zaple­cze – zaznacz czy chcesz, aby sto­isko posia­da­ło zaple­cze (jed­no lub wię­cej) oraz jego rodzaj (kuchen­ne, maga­zy­no­we, kuchenno-magazynowe, inne) i ewen­tu­al­ne wypo­sa­że­nie dodat­ko­we (np. czaj­nik, eks­pres do kawy, lodów­kę, zlew, zmywarkę),
 • wypo­sa­że­nie meblo­we – zasta­nów się jakie meble chcesz posia­dać na sto­isku, czy ma się na nim znaj­do­wać lada infor­ma­cyj­na, baro­wa czy połą­cze­nie obu funk­cji, wyso­kie czy niskie sto­li­ki do roz­mów z klientami,
 • sal­ki do roz­mów VIP – zaznacz czy potrze­bu­jesz zamy­ka­ną prze­strzeń na bar­dziej kame­ral­ne roz­mo­wy biz­ne­so­we, jeże­li tak to ile i na ile osób, dobierz rów­nież odpo­wied­nie wypo­sa­że­nie, któ­re będzie odpo­wia­da­ło Twoim potrze­bom, aby nicze­go nie zabra­kło pod­czas naj­waż­niej­szych spo­tkań z klientami,
 • inne uwa­gi – tutaj opisz wszyst­ko to, cze­go nie zawie­ra­ją wcze­śniej­sze pod­punk­ty, a co chcesz, aby pro­jek­tan­ci przy­go­to­wu­ją­cy sto­isko na tar­gi dla Twojej fir­my wzię­li pod uwagę.

Projektowanie i montaż stoiska na targi – sprawdź ofertę!

Wiesz już jak przy­go­to­wać spój­ny brief pozwa­la­ją­cy stwo­rzyć sto­isko na tar­gi, któ­re sta­nie się dosko­na­łą rekla­mą Twojej fir­my. Poszukujesz doświad­czo­ne­go i rze­tel­ne­go wyko­naw­cy? Jedną z naszych spe­cjal­no­ści jest pro­jek­to­wa­nie i mon­taż sta­no­wisk tar­go­wych. Zapewniamy kom­plek­so­wą obsłu­gę, naj­wyż­szą per­fek­cję wyko­na­nia oraz indy­wi­du­al­ne podej­ście do wizji przed­sta­wio­nej przez klien­ta. Zapraszamy do kon­tak­tu – nasi pra­cow­ni­cy z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem zre­ali­zu­ją Twoją koncepcję!