Nagrodzone projekty – marka Kaczkan na Warsaw Home

Z przy­jem­no­ścią pre­zen­tu­je­my sto­iska, któ­re swo­imi nie­stan­dar­do­wy­mi roz­wią­za­nia­mi pro­jek­to­wy­mi przy­czy­ni­ły się do suk­ce­su naszych Klientów.
Pamiętajcie, że atrak­cyj­nie zaaran­żo­wa­na prze­strzeń eks­po­zy­cyj­na, odpo­wied­nio dobra­ne mate­ria­ły kon­struk­cyj­ne, nie­sza­blo­no­we pomy­sły oraz rze­tel­ny i doświad­czo­ny part­ner spe­cja­li­zu­ją­cy się w zabu­do­wie sto­isk tar­go­wych to „pra­wie” goto­wy prze­pis na uda­ne wystą­pie­nie targowe.
Jeżeli chcesz zoba­czyć jak to robią naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ne mar­ki to koniecz­nie prze­czy­taj nasz wpis. W kil­ku punk­tach zdra­dza­my, co przy­czy­ni­ło się do suk­ce­su fir­my Kaczkan na tar­gach Warsaw Home 2018. Warto dodać, że sto­isko zaję­ło 1 miej­sce w kate­go­rii Ekspozycje tar­go­we kra­jo­we powy­żej 50 m2 w kon­kur­sie Ekspozycja Roku 2018 ?

O wystawcy

Zakład rze­mieśl­ni­czy. Wyrób listew i par­kie­tów. Henryk i Józef Kaczkan” – szyld o takiej tre­ści poja­wił się w 1987 roku na drzwiach skrom­ne­go warsz­ta­tu, w któ­rym swo­ją dzia­łal­ność roz­po­czę­ła fir­ma Kaczkan, pier­wot­nie wytwa­rza­jąc wyłącz­nie wyro­by tar­tacz­ne. Wraz z upły­wem lat, asor­ty­ment fir­my zwięk­szał się, nato­miast hale pro­duk­cyj­ne ule­ga­ły moder­ni­za­cji. Dziś śmia­ło moż­na powie­dzieć, że fir­ma Kaczkan jest jed­nym z klu­czo­wych przed­się­biorstw bran­ży drzew­nej na are­nie międzynarodowej.

Wieloletnie doświad­cze­nie oraz boga­ta wie­dza na temat drew­na i jego obrób­ki, pozwo­li­ło rodzin­nej dzia­łal­no­ści na stwo­rze­nie drew­nia­nych pod­łóg o bar­dzo wyso­kiej jako­ści oraz wyjąt­ko­wej este­ty­ce. Za suk­ce­sem fir­my stoi rów­nież przy­kła­da­nie dużej wagi do wybo­ru jak naj­lep­szych surowców.

Mimo, iż przed­się­bior­stwo Kaczkan dzia­ła na ryn­ku już od ponad 30 lat, na prze­strze­ni któ­rych znacz­nie uroz­ma­ici­ło swo­ją ofer­tę oraz zmo­der­ni­zo­wa­ło hale, jed­no jest nie­zmien­ne – tra­dy­cyj­ny i rodzin­ny cha­rak­ter pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści. Aktualnie w życie fir­my zaan­ga­żo­wa­ne jest trze­cie poko­le­nie, a war­to­ści i zasa­dy rodzin­ne­go przed­się­bior­stwa wciąż wzbu­dza­ją sza­cu­nek i zaufa­nie klientów.

Roczna pro­duk­cja wyno­si 1 200 000 m kw. pod­łóg dwu­war­stwo­wych oraz 200 000 m kw. pod­łóg litych, a bli­sko 90% pod­łóg tra­fia za gra­ni­cę – na rynek euro­pej­ski. Firma otrzy­ma­ła licz­ne nagro­dy , z któ­rych naj­bar­dziej pre­sti­żo­we to Diament Forbesa 2012, 2013 i 2018 roku oraz Gazele Biznesu.

O targach

Warsaw Home to czte­ro­dnio­we Międzynarodowe Targi Wyposażenia Wnętrz. Podczas wyda­rze­nia pre­zen­to­wa­ne są ofer­ty pro­du­cen­tów i dys­try­bu­to­rów z bran­ży meblo­wej, deko­ra­cyj­nej, wykoń­cze­nio­wej oraz dodat­ków. Warsaw Home cha­rak­te­ry­zu­je kon­cept mie­sza­ny – sta­no­wi zarów­no plat­for­mę biz­ne­so­wą dla mię­dzy­na­ro­do­wych kon­trak­ta­cji, a tak­że prze­strzeń dla pasjo­na­tów wypo­sa­że­nia wnętrz. To miej­sce zrze­sza­ją­ce archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów wnętrz, wła­ści­cie­li firm, skle­py oraz klien­tów indywidualnych.

Targi skła­da­ją się z pię­ciu poniż­szych stref tematycznych:

  • SELECTED DESIGN
  • FURNITURE  meble
  • DECO  deko­ra­cje, tek­sty­lia, oświetlenie
  • KITCHEN & DINING  meble, akce­so­ria kuchen­ne oraz AGD
  • INTERIOR FINISH  pod­ło­gi, pane­le i mate­ria­ły do ścian, drzwi, komin­ki, arma­tu­ra łazienkowa

Inspiracje

Stoisko dla fir­my KACZKAN zapro­jek­to­wa­ne zosta­ło tak, by przede wszyst­kim pod­kre­ślić pięk­no pro­duk­tów Klienta. Firma sta­wia na nowo­cze­sny design oraz kreu­je tren­dy w swo­jej bran­ży i to odzwier­cie­dlać mia­ła prze­strzeń tar­go­wa. Inspiracją do stwo­rze­nia pro­jek­tu była miłość do drew­na oraz łącze­nia faktur.

Charakterystyka stoiska

Prostota oraz ele­gan­cja to sło­wa klu­czo­we przy tej reali­za­cji. Ciemne kolo­ry nada­ły nato­miast nie­po­wta­rzal­ne­go cha­rak­te­ru budow­li. Stoisko odzwier­cie­dla tren­dy obo­wią­zu­ją­ce w desi­gnie w 2018 roku – skan­dy­naw­ski, lek­ko suro­wy styl, któ­re­mu cie­pła i przy­tul­no­ści nada­je natu­ral­ne drewno.

Prosta kon­struk­cja nada­wa­ła nowo­cze­sne­go cha­rak­te­ru sto­isku, jed­no­cze­śnie nie przy­tła­cza­jąc zwie­dza­ją­ce­go, a kon­cen­tru­jąc jego uwa­gę na pre­zen­to­wa­nych produktach.

Podwieszane kost­ki to alu­mi­nio­wa kon­struk­cja pokry­ta tka­ni­ną. Elementy te sta­no­wi­ły nie tyl­ko ozdo­bę sto­iska, ale przede wszyst­kim zapew­nia­ły Klientowi widocz­ność na hali targowej.

Prezentacja pro­duk­to­wa zasłu­gu­je na szcze­gól­ną uwa­gę. Zachwyca jej róż­no­rod­ność, któ­ra jed­no­cze­śnie two­rzy spój­ną całość. Drewno przed­sta­wio­ne zosta­ło na eks­po­zy­to­rach wie­lo­krot­ne­go użyt­ku, ale rów­nież w nie­ty­po­wej for­mie tablic, z któ­rych stwo­rzo­no nie­ja­ko rzeź­bę na ścia­nie sto­iska. Tablice wypeł­nia­ły tak­że kon­struk­cję ścian więk­sze­go z kubi­ków, co utwo­rzy­ło pięk­ną ażu­ro­wą kom­po­zy­cję. Wykorzystanie drew­na Klienta do wykoń­cze­nia pod­ło­gi sto­iska pozwo­li­ło tak­że na eks­po­zy­cję pro­duk­tu nie­mal­że w jego codzien­nej roli. Duża powierzch­nia pozwo­li­ła nato­miast na wydo­by­cie pięk­na produktu.

Ważne na sto­isku jest drew­no. Produkt Klienta zauwa­żal­ny jest w każ­dym ele­men­cie – drew­nia­ne wykoń­cze­nie otrzy­ma­ła lada, a nawet stan­dy na ulotki.

Diabeł tkwi w szcze­gó­łach. Ważną rolę przy aran­ża­cji sto­iska peł­ni­ły więc ele­men­ty deko­ra­cyj­ne i wykoń­cze­nio­we. Do sty­li­sty­ki prze­strze­ni tar­go­wej dopa­so­wa­ne zosta­ły meble i dodat­ki w sty­lu lofto­wym, takie jak meta­lo­we doni­ce czy ażu­ro­we lam­py. Dużą wagę przy­kła­da­no tak­że do roślin. Elementem ozdob­nym były duże kwia­ty w doni­cach oraz „las w szkle”, któ­ry jed­no­cze­śnie nawią­zy­wał do natu­ral­ne­go pocho­dze­nia produktu.

Strefy stoiska

Strefa eks­po­zy­cyj­na oraz stre­fa roz­mów z Klientami prze­ni­ka­ły się na sto­isku. Półotwarty VIP room oraz bar­dziej dostęp­na stre­fa znaj­du­ją­ca się w więk­szym kubi­ku oto­czo­ne były pro­duk­ta­mi Klienta. Pozwalało to na odnie­sie­nie się do ofer­ty w trak­cie roz­mów han­dlo­wych. Wytyczono tak­że dodat­ko­we stre­fy eks­po­zy­cyj­ne. Ich zało­że­niem była duża dostęp­ność dla zwie­dza­ją­cych, dla­te­go też eks­po­zy­to­ry usta­wio­ne zosta­ły z trzech stron sto­iska – wszę­dzie tam, gdzie znaj­do­wa­ły się szla­ki komunikacyjne.

Strefa infor­ma­cyj­na znaj­do­wa­ła się przy głów­nym szla­ku komu­ni­ka­cyj­nym. Znajdowała się w niej lada info oraz stan­dy z kata­lo­ga­mi. Było to rów­nież miej­sce gdzie spo­tkać moż­na było gościa fir­my KACZKAN, twarz mar­ki Rozalię Mancewicz.

Wartą uwa­gi stre­fą eks­po­zy­cyj­ną był mały i duży kubik. Stworzono tu wzor­co­we pomiesz­cze­nie z pod­ło­gą Klienta uzu­peł­nio­ne pasu­ją­cy­mi do cha­rak­te­ry­sty­ki pro­duk­tu i fir­my dodat­ka­mi – mebla­mi, rośli­na­mi oraz tekstyliami.

Działania proekologiczne

Drewno, z któ­re­go pro­du­ko­wa­ne są deski pocho­dzi nie­zmien­nie ze spraw­dzo­nych i racjo­nal­nie zarzą­dza­nych źró­deł – głów­nie z Warmii i Mazur. Pozyskiwane jest ono zgod­nie z zasa­da­mi świa­do­me­go zarzą­dza­nia zaso­ba­mi natu­ral­ny­mi, nato­miast wszyst­kie pro­duk­ty Kaczkan posia­da­ją cer­ty­fi­kat FSC oraz peł­ną doku­men­ta­cję zgod­ną z wymo­ga­mi Unii Europejskiej.

Każdy z eta­pów pro­duk­cji fir­my KACZKAN odby­wa się w Europie i jest nad­zo­ro­wa­ny przez eks­per­ta. Odróżnia to mar­kę od innych firm, któ­re pro­du­ku­ją pod­ło­gę na ska­lę maso­wą. Innowacyjne tech­no­lo­gie pozwa­la­ją na uzy­ska­nie wyso­kiej pre­cy­zji, opty­ma­li­za­cję pro­duk­cji, obni­że­nie kosz­tów oraz ochro­nę śro­do­wi­ska, co potwier­dza aż sie­dem cer­ty­fi­ka­tów PN-EN doty­czą­cych jako­ści pro­duk­cji, cer­ty­fi­kat CE (Conformite Europeene), dekla­ru­ją­cy speł­nie­nie wymo­gów doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa użyt­ko­wa­nia oraz jako­ści pro­duk­tów wg dyrek­tyw UE, cer­ty­fi­kat DIBT świad­czą­cy o jako­ści pro­duk­tów oraz o wyso­kich stan­dar­dach śro­do­wi­ska i ludzi w bran­ży budow­la­nej, a tak­że cer­ty­fi­kat FSC, przy­zna­wa­ny za posza­no­wa­nie zasad gospo­dar­ki leśnej.

Proekologiczne dzia­ła­nia pro­mu­je rów­nież Meliński Minuth. Projektując sto­iska każ­do­ra­zo­wo prio­ry­te­tem są dla nas nie tyl­ko potrze­by Klienta. Zgodnie ze stan­dar­da­mi ISO 20121 Zrównoważone Zarządzanie Eventami przy­wią­zu­je­my rów­nież wagę do dba­ło­ści o śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Staramy się, by wyko­rzy­sta­ne na sto­isku ele­men­ty zosta­ły wyko­rzy­sta­ne ponow­nie. Najlepszym przy­kła­dem jest sto­isko z tar­gów Warsaw Home.

Przygotowane przez Klienta tabli­ce pro­duk­to­we wykoń­czo­ne zosta­ły drew­nia­ną ramą w kolo­rze czar­nym. Elementy te, wyko­rzy­sty­wa­ne są wie­lo­krot­nie w trak­cie tar­gów oraz bran­żo­wych eventów.

Wielokrotnie w trak­cie tar­gów i even­tów wyko­rzy­sta­ne zosta­ły też lada oraz sto­ja­ki na ulot­ki. Warto pod­kre­ślić, iż oba te ele­men­ty wykoń­czo­ne zosta­ły drew­nem pocho­dzą­cym z zaso­bów Klienta.

Stoły zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne i wyko­na­ne na spe­cjal­ne zamó­wie­nie Klienta. Blaty wyko­na­no z suro­we­go, wyso­kiej jako­ści drew­na, z któ­re­go na co dzień wyko­ny­wa­ne są pod­ło­gi fir­my KACZKAN.