Nagrodzone Projekty – marka Profim na Orgatec Kolonia

Jeżeli chcesz się wyróż­nić na tle swo­jej kon­ku­ren­cji, nie możesz bać się ryzy­ka. Właśnie ory­gi­nal­ne i nie­ty­po­we pro­jek­ty są naj­bar­dziej doce­nia­ne. Elementy, nad któ­ry­mi powi­nie­neś się pochy­lić doty­czą: kon­struk­cji sto­iska, aran­ża­cji prze­strze­ni eks­po­zy­cyj­nej, nowa­tor­skie­go pomy­słu oraz dba­ło­ści o naj­mniej­szy szcze­gół. Idealnym uzu­peł­nie­niem prze­strze­ni eks­po­zy­cyj­nej są rośli­ny oraz sku­tecz­nie dobra­ne kolo­ry. Połączenie tych ele­men­tów gwa­ran­tu­je muro­wa­ny sukces.
Jeśli jesteś zain­te­re­so­wa­ny połą­cze­niem nowo­cze­sne­go desi­gnu z funk­cjo­nal­no­ścią, zachę­ca­my do lek­tu­ry. Ten wpis odsło­ni tajem­ni­ce wyni­ku współ­pra­cy fir­my Meliński Minuth z reno­mo­wa­ny­mi part­ne­ra­mi – Studiem Projektowym Rygalik oraz fir­mą Profim na tar­gach Orgatec 2018 w Kolonii. Stoisko zosta­ło nagro­dzo­ne “Ekspozycją Roku” w kate­go­rii eks­po­zy­cje tar­go­we zagra­nicz­ne o powierzch­ni powy­żej 50 m2.

O wystawcy

Firma Profim swo­ją dzia­łal­ność roz­po­czę­ła w 1991 roku jako impor­ter mebli, by po trzech latach roz­wi­nąć samo­dziel­ną pro­duk­cję. Od lat two­rzy pro­duk­ty odpo­wia­da­ją­ce naj­wyż­szym stan­dar­dom pod wzglę­dem ergo­no­mii, jako­ści i wzor­nic­twa. W swo­im dorob­ku ma bli­sko 100 kolek­cji i nie­ustan­nie inwe­stu­je w design i wdro­że­nia. Rozwiązania tech­nicz­ne pro­po­no­wa­ne przez fir­mę, wyko­ny­wa­ne są w pięk­nych for­mach, a tak­że, co naj­waż­niej­sze są uży­tecz­ne. Misją, któ­ra przy­świe­ca fir­mie Profim jest zdro­wot­ny wymiar two­rzo­nych przez nich sie­dzisk, dobre samo­po­czu­cie oraz kom­fort pra­cy korzy­sta­ją­cych z nich osób.

O targach

Trwające pięć dni tar­gi Orgatec w Kolonii to ponad 600 wystaw­ców z ponad 30 kra­jów, z wszyst­kich istot­nych obsza­rów zwią­za­nych z kul­tu­rą, pro­ce­sa­mi i śro­do­wi­ska­mi pra­cy, któ­re przy­czy­nia­ją się do suk­ce­su fir­my. Orgatec to wio­dą­ce na świe­cie tar­gi wypo­sa­że­nia biur i nie­ru­cho­mo­ści, któ­re odwie­dza­ją­ce­mu zapew­nia­ją prze­gląd glo­bal­ne­go ryn­ku wypo­sa­że­nia, oświe­tle­nia, pod­łóg, aku­sty­ki i tech­no­lo­gii medial­nej w sek­to­rze biu­ro­wym i kon­trak­to­wym. Program wyda­rzeń i kon­gre­sów, któ­re mają miej­sce pod­czas tar­gów Orgatec kon­cen­tru­je się na tren­dach i wyda­rze­niach, holi­stycz­nym wystro­ju wnętrz i atrak­cyj­no­ści miej­sca pracy.

Projektant

Tomek Rygalik to pro­jek­tant, wykła­dow­ca, kura­tor i dok­tor sztu­ki. Absolwent Architektury na Politechnice Łódzkiej oraz Wzornictwa Przemysłowego na Pratt Institute w Nowym Jorku. Po ukoń­cze­niu stu­diów magi­ster­skich na Royal College of Art w Londynie w 2005 roku został pra­cow­ni­kiem nauko­wym w zespo­le badawczo-rozwojowym przy RCA, a tak­że współ­pra­co­wał z wie­lo­ma fir­ma­mi pro­jek­to­wy­mi w Stanach Zjednoczonych. W tym samym cza­sie zało­żył wła­sne Studio pro­jek­to­we z sie­dzi­bą w Londynie i Łodzi. Realizuje wie­le pro­jek­tów dla insty­tu­cji kul­tu­ry m.in. Instytutu Adama Mickiewicza, Teatru Wielkiego–Opery Narodowej, Muzeum Historii Żydów Polskich, BOZAR, Zachęty, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Narodowego, Instytutów Kultury Polskiej. W 2011 był archi­tek­tem pol­skiej pre­zy­den­cji w Radzie UE.

Inspiracje

Inspiracją dla powsta­nia pro­jek­tu były kolo­ry natu­ry, w tym kwia­tów, zwie­rząt, warzyw, ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta, zja­wisk przy­ro­dy, a nawet ruchów tanecz­nych.

Strefy stoiska

Stoisko jest podzie­lo­ne na stre­fy i kolo­ry­stycz­ne pasy, widocz­ne z rzu­tu z góry i z boku. Strefy te oddzie­lo­ne są desi­gner­ski­mi zasło­na­mi, pro­fi­la­mi sta­lo­wy­mi, tzw. żeber­ka­mi meta­lo­wy­mi utrzy­ma­ny­mi w kolo­ry­sty­ce każ­de­go z sek­to­rów, a tak­że pły­ta­mi Valchromat, bar­wio­ny­mi w masie, któ­re imi­tu­ją para­wa­ny i two­rzą intym­ny cha­rak­ter każ­dej ze stref.

Ciekawy jest podział sto­iska na stre­fy i swe­go rodza­ju „kolo­ry­stycz­ną’’ sza­chow­ni­cę zwień­czo­ną pod­wie­sze­niem z cha­rak­te­ry­stycz­nym logo fir­my w inte­gru­ją­cym te ferie i pale­tę barw kolo­rze czerni.

Na sto­isku zosta­ły uży­te deko­ra­cyj­ne lam­py w kolo­rze każ­dej ze stref.

 • Strefa nie­bie­ska
  Delikatny, łago­dzą­cy oraz koją­cy błę­kit to pro­po­zy­cja, któ­ra uspo­ka­ja, daje poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i kom­for­tu – jest więc nie­za­stą­pio­na w prze­strze­niach komercyjnych.
 • Strefa czer­wo­na
  Zmysłowa, eks­cen­trycz­na i głę­bo­ka czer­wień dedy­ko­wa­na jest zwo­len­ni­kom bar­dziej zde­cy­do­wa­nych roz­wią­zań. To naj­bar­dziej ener­ge­tycz­na bar­wa, któ­ra niko­go nie pozo­sta­wia obojętnym.
 • Strefa fio­le­to­wa
  W ofer­cie Profim nie bra­ku­je tak­że intry­gu­ją­ce­go fio­le­tu, któ­ry został wybra­ny jako kolor 2018 roku przez eks­per­tów z Pantone. Fiolet jest kolo­rem, któ­ry moż­na wyko­rzy­stać zarów­no w prze­strze­ni komer­cyj­nej, jak i w desi­gner­skiej aran­ża­cji prze­strze­ni domowej.
 • Strefa żół­ta
  Z kolei cie­pło, przy­tul­ność i domo­wy cha­rak­ter wnio­sło na sto­isko wypo­sa­że­nie w kolo­rze żół­tym. To kolor, któ­ry roz­świe­tla wnę­trza, ale też spra­wia, że sta­ją się one bar­dziej przy­ja­zne i otwarte.
 • Strefa czar­na
  Szlachetne, wyra­fi­no­wa­ne meble utrzy­ma­ne w głę­bo­kiej czer­ni, doda­ją sto­isku szy­ku i ele­gan­cji. Czerń to swo­isty kolo­ry­stycz­ny ever­gre­en, któ­ry w pięk­nej aran­ża­cji z este­tycz­ny­mi flo­ry­stycz­ny­mi dodat­ka­mi dopeł­niał cało­ści stoiska.

Podwieszenie, któ­re sca­la wszyst­kie stre­fy kolo­ry­stycz­ne, wyko­na­ne zosta­ło z siat­ki umiesz­czo­nej na tra­wer­sie. Logo na pod­wie­sze­niu wycię­to na maszy­nie CNC z pły­ty PCV.

Ekspozycja produktów klienta

Kultowy wie­szak Seven pro­jek­tu Tomka Rygalika wpi­su­je się w este­ty­kę nowo­cze­snych prze­strze­ni i daje moż­li­wość per­so­na­li­za­cji. Prosty, lecz zwra­ca­ją­cy uwa­gę wygląd wie­sza­ka wystę­pu­je zarów­no w wer­sji meta­lo­wej, jak i drew­nia­nej oraz w sze­ro­kiej gamie kolorystycznej.
Z kolei kolek­cja krze­seł Ellie wypeł­nia dosko­na­le lukę mię­dzy kla­sycz­nym krze­słem biu­ro­wym, a domo­wym fote­lem wpro­wa­dza­ją­cym nie­zo­bo­wią­zu­ją­cy nastrój. Forma przy­po­mi­na kwiat tulipanu.

Na sto­isku zapre­zen­to­wa­no rodzi­nę sof seatin­go­wych mebli ChicChic Air. Kompaktowe krze­sła i ław­ki Chic Air są nie­sza­blo­no­we, deli­kat­ne i dosko­na­le nada­ją się do miejsc spotkań.

Oprócz pre­mie­ro­wych kolek­cji, na sto­isku zna­la­zły się rów­nież kla­sycz­ne, biu­ro­we pro­po­zy­cje Profim. Jedną z nich był fotel Violle o wyjąt­ko­wo ele­ganc­kiej i prze­my­śla­nej for­mie. Został stwo­rzo­ny z myślą o naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych kone­se­rach designu.

Wartym uwa­gi jest mini­ma­li­stycz­ne, ele­ganc­kie przed­sta­wie­nie mebli Klienta, w róż­nych wer­sjach i odcie­niach barw.

Identyfikacja wizualna

Logo fir­my Profim, któ­re góru­je nad ladą wyko­na­ne jest w for­mie nowo­cze­sne­go i bar­dzo mod­ne­go neo­nu. Element ten przy­cią­gał wzrok zwiedzających.

Nagrody i wyróżnienia

 • Podczas Orgatec mar­ka Profim zna­la­zła się w gro­nie 5 nomi­no­wa­nych firm do nagro­dy Frame Awards za naj­lep­sze uży­cie kolo­rów. Nominacja jest przy­zna­wa­na przez orga­ni­za­to­ra tar­gów Koelnmesse.
 • Firma zosta­ła rów­nież doce­nio­na przez por­tal Archiproducts uzy­sku­jąc tytuł Design Selection.
 • Stoisko otrzy­ma­ło tak­że III miej­sce w ple­bi­sty­cie inter­ne­to­wym StandOUT Orgatec 2018.
 • Pierwsze miej­sce w kon­kur­sie Ekspozycja Roku w kate­go­rii sto­isko tar­go­we zagra­nicz­ne o powierzch­ni powy­żej 50 m2. Konkurs orga­ni­zo­wa­ny przez PIPT.

Materiały promocyjne

Materiały pro­mo­cyj­ne nawią­zu­ją­ce do głów­ne­go hasła sto­iska „find your colo­ur”:

 • Eco tor­by
 • Eleganckie notat­ni­ki
 • Praliny cze­ko­la­do­we
 • Pendrivy
 • Zestawy ołów­ków
 • Pocztówki
 • Book of colour”

Paweł Bownik to arty­sta wizu­al­ny, foto­graf, wykła­dow­ca. Jego książ­ka Disassembly, otrzy­ma­ła głów­ną nagro­dę w kon­kur­sie Fotograficzna Publikacja Roku 2014. Jego pra­ce znaj­du­ją się mię­dzy inny­mi w kolek­cjach Museum In Huis Marseille w Amsterdamie. W 2014 roku był nomi­no­wa­ny do Paszportów Polityki.
Bownik jest rów­nież auto­rem Book of Colour – eks­klu­zyw­ne­go albu­mu, któ­ry fir­ma Profim wrę­cza­ła swo­im Klientom Premium. Book of Colour to wyjąt­ko­wy mate­riał, wyko­rzy­stu­ją­cy ese­je Pawła Bownika do poka­za­nia roli kolo­ru w malar­stwie, foto­gra­fii, kine­ma­to­gra­fii i innych dzie­dzi­nach sztu­ki. Inspirujące tek­sty, okra­szo­ne są zdję­cia­mi autor­stwa czo­ło­wych pol­skich foto­gra­fi­ków: Pawła Bownika, Ernesta Wińczyka i Igora Omuleckiego. Całości dopeł­nia­ją mono­chro­ma­tycz­ne wizu­ali­za­cje uka­zu­ją­ce w cał­ko­wi­cie odświe­żo­nej odsło­nie naj­waż­niej­sze kolek­cje mar­ki Profim.

Każdy na tym sto­isku mógł zna­leźć coś dla sie­bie. Począwszy od nowo­cze­sne­go, przy­cią­ga­ją­ce­go uwa­gę desi­gnu, wzbo­ga­co­ne­go o cie­ka­we tek­stu­ry, tka­ni­ny, aż po spój­ne akcen­ty kwia­to­we, któ­re sta­ły się ele­men­tem inte­gru­ją­cym całość stoiska.
Stoisko ma cha­rak­ter nie tyl­ko desi­gner­ski, ale tak­że użyt­ko­wy, gdyż poszcze­gól­ne stre­fy eks­po­zy­cji mogą speł­niać tak­że funk­cję meetin­gro­omów słu­żą­cych do mniej zobo­wią­zu­ją­cych spotkań.
Na sto­isku zosta­ła wpro­wa­dzo­na atmos­fe­ra hospi­ta­li­ty, któ­ra wyni­ka z postę­pu­ją­cej ten­den­cji w pro­jek­to­wa­niu wnętrz i pro­duk­tów do prze­ni­ka­nia się sfe­ry domo­wej i publicz­nej, co pod­kre­śla kolo­ry­sty­ka oraz sta­ran­nie dobra­ne ele­men­ty sce­no­gra­ficz­ne i akcesoria.

Zachęcamy do obej­rze­nia fil­mu, któ­ry poka­że jak wspa­nia­le sto­isko pre­zen­to­wa­ło się na tar­gach Orgatec. Sami oceń­cie final­ny efekt trój­stron­nej współ­pra­cy na linii – Tomek Rygalik pro­jek­tant – Profim wystaw­ca – Meliński Minuth wyko­naw­ca stoiska ?
Dodatkowo pro­jek­tant sto­iska Tomek Rygalik opo­wie o swo­ich inspi­ra­cjach, któ­re towa­rzy­szy­ły mu na eta­pie pro­jek­to­wa­nia. Jest to wspa­nia­ła grat­ka dla osób, któ­re szu­ka­ją inspi­ra­cji do swo­ich przy­szłych wystą­pień targowych.