Pomoc Dzieciom

Jesteśmy szcze­gól­nie wraż­li­wi na los naj­młod­szych. Regularnie wspie­ra­my ośrod­ki wycho­waw­cze czy fun­da­cje, któ­rych pod­opiecz­ny­mi są dzie­ci. Do bene­fi­cjen­tów naszej pomo­cy nale­żą m.in.: Polska Akcja Humanitarna, Dom Dziecka w Sowczycach, Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Konstancin Jeziorna czy Szkoła Podstawowa nr 15 w Zielonej Górze.