Przegląd nagrodzonych projektów – marka BLUM na Warsaw Home

Z przy­jem­no­ścią pre­zen­tu­je­my sto­iska, któ­re swo­imi nie­stan­dar­do­wy­mi roz­wią­za­nia­mi pro­jek­to­wy­mi przy­czy­ni­ły się do suk­ce­su naszych Klientów. Atrakcyjnie zaaran­żo­wa­na prze­strzeń eks­po­zy­cyj­na, odpo­wied­nio dobra­ne mate­ria­ły kon­struk­cyj­ne, nie­sza­blo­no­we pomy­sły, dba­łość o naj­mniej­szy szcze­gół to czyn­ni­ki, któ­re powo­du­ją, że sto­iska przy­cią­ga­ją odwie­dza­ją­cych. To nie­wąt­pli­wie przy­czy­nia się do zwro­tu z inwe­sty­cji prze­zna­czo­nej na impre­zy targowe.

Jeżeli chcesz zoba­czyć jak to robią naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ne mar­ki to koniecz­nie prze­czy­taj nasz wpis. Zdradzamy, co przy­czy­ni­ło się do suk­ce­su fir­my BLUM Polska na tar­gach Warsaw Home 2019. Warto dodać, że sto­isko zaję­ło 1 miej­sce w kate­go­rii: Ekspozycje tar­go­we kra­jo­we powy­żej 50 m2 w kon­kur­sie Ekspozycja Roku ?

O wystawcy

Blum to rodzin­ne przed­się­bior­stwo o mię­dzy­na­ro­do­wym zasię­gu z cen­tra­lą w Austrii. Firma jest pro­du­cen­tem wyso­kiej jako­ści okuć meblo­wych: inno­wa­cyj­nych sys­te­mów zawia­sów, szu­flad oraz pod­no­śni­ków do fron­tów gór­nych. Powyższe pro­duk­ty doce­nia­ne są przez Klientów od wie­lu lat.

Założycielem jest Julius Blum, któ­ry stwo­rzył przed­się­bior­stwo ponad 60 lat temu. Wytwarzane pro­duk­ty są tak skon­stru­owa­ne, by w codzien­nym użyt­ko­wa­niu gwa­ran­to­wać funk­cjo­nal­ność i trwa­łość. Ich jakość pozo­sta­je nie­zmien­na przez cały okres użyt­ko­wa­nia, dla­te­go fir­ma Blum udzie­la Dożywotniej Gwarancji na swo­je pro­duk­ty. Kompleksowe podej­ście do kwe­stii jako­ścio­wych doty­czy nie tyl­ko samych pro­duk­tów. Również w zakre­sie usług, czy w kon­tak­tach z part­ne­ra­mi i klien­ta­mi fir­ma chcia­ła­by spro­stać tym samym wyma­ga­niom jakościowym.

O targach

Warsaw Home – czte­ro­dnio­we Międzynarodowe Targi Wyposażenia Wnętrz, przy­cią­ga­ją­ce entu­zja­stów dobre­go desi­gnu. Przez czte­ry dni moż­na spo­tkać wysta­wia­ją­cych się dys­try­bu­to­rów z bran­ży meblo­wej oraz deko­ra­cyj­nej zarów­no z Polski, jaki z zagra­ni­cy. Wydarzenie ma cha­rak­ter biz­ne­so­wy, nato­miast jest rów­nież dosko­na­łą oka­zją do czer­pa­nia inspi­ra­cji przez pasjo­na­tów wnętrz. Warsaw Home skła­da się z kil­ku dzia­łów takich jak: SELECTED DESIGN, SELECTED FURNITURE, DECO & POLAND DESIGN FESTIVAL, KITCHEN & DINING, INTERIOR FINISH & WARSAW BUILT.

Inspiracje

Inspiracją do stwo­rze­nia sto­iska było nawią­za­nie do kon­struk­cji domu. Dzięki uzy­ska­niu takiej for­my, pro­duk­ty nasze­go Klienta ide­al­nie wkom­po­no­wa­ły się w zapro­jek­to­wa­ną prze­strzeń. Odwiedzający tar­gi mogli z łatwo­ścią wypró­bo­wać nowo­cze­sne roz­wią­za­nia fir­my oraz poczuć domo­wy klimat.

Zastosowane materiały

Górną część sto­iska two­rzył fryz. Na nim zosta­ły umiesz­czo­ne pane­le z hasła­mi nawią­zu­ją­cy­mi do idei fir­my. Dzięki sko­śne­mu uło­że­niu two­rzy­ły one prze­strzen­ną for­mę. Podest dodat­ko­wo zwięk­sza pre­stiż sto­iska, a znaj­du­ją­ca się tam wykła­dzi­na spra­wia, że czu­je­my się jak w domu.
Poruszając się po tar­gach już z odda­li moż­na było zauwa­żyć przy­ku­wa­ją­ce wzrok, pod­świe­tla­ne logo fir­my. Umieszczono je w for­mie kase­to­nu, po dwóch stro­nach fry­zu.
Zwracającym uwa­gę punk­tem na sto­isku była kuch­nia. To miej­sce jest peł­ne cie­ka­wych roz­wią­zań oraz moż­li­wo­ści. Nawiązuje tak­że do świa­to­wych tren­dów. Wykorzystane w niej mate­ria­ły są wyso­kiej jako­ści, a dzię­ki zasto­so­wa­niu inne­go odcie­nia wykła­dzi­ny, sta­je się wydzie­lo­ną strefą.
Wielkoformatowe gra­fi­ki ide­al­nie wkom­po­no­wa­ły się w stre­fę kuchen­ną i dodat­ko­wo doda­wa­ły prze­stron­no­ści całe­mu wnętrzu.

Strefy stoiska

 • Strefa roz­mów zosta­ła zaaran­żo­wa­na, w tyl­nej czę­ści sto­iska. Znajdujący się przed nią regał z zie­lo­ny­mi akcen­ta­mi, nada­je deli­kat­ny kamu­flaż temu miej­scu. Dzięki takie­mu zabie­go­wi, został zwięk­szo­ny kom­fort pod­czas roz­mów biz­ne­so­wych. Wejście na zaple­cze zasło­nię­to spe­cjal­nie dobra­ną tka­ni­ną, któ­ra dodat­ko­wo nada­wa­ła domo­we­go cha­rak­te­ru.
 • Strefa kuch­ni w każ­dym domu jest ser­cem i cen­tral­nym punk­tem. W tym miej­scu roz­po­czy­na­my swo­ją podróż po prze­strze­ni wypeł­nio­nej nowo­cze­sno­ścią oraz inno­wa­cyj­ny­mi roz­wią­za­nia­mi, któ­re sta­ją się ide­al­nym pod­ło­żem do roz­po­czę­cia kon­wer­sa­cji. Wartym uwa­gi jest tak­że sufit, któ­ry nie tyl­ko pozwo­lił na doświe­tle­nie wydzie­lo­nej stre­fy, ale tak­że stał się nawią­za­niem do bry­ły domu.
  Ciekawym pomy­słem była tak­że eks­po­zy­cja zawia­sów, któ­re zapre­zen­to­wa­no w prze­szklo­nych naczy­niach na bla­cie kuchennym.
 • Strefa AGE EXPLORER to mane­kin, ubra­ny w spe­cjal­ny kom­bi­ne­zon, któ­ry symu­lu­je pro­ces sta­rze­nia. Dzięki takiej meto­dzie, użyt­kow­nik może spraw­dzić z jaki­mi trud­no­ścia­mi spo­ty­ka­ją się oso­by w star­szym wie­ku i jak pro­duk­ty fir­my Blum mogą uła­twić im codzien­ne funkcjonowanie.
 • Strefa SPACE TOWER – modu­ło­wy sys­tem do prze­cho­wy­wa­nia. Zostały w nim umiesz­czo­ne pro­duk­ty z róż­nych domo­wych pomiesz­czeń, co nawią­zy­wa­ło do uni­wer­sal­no­ści pro­duk­tu. Strefa ta była chęt­nie testo­wa­na przez zwie­dza­ją­cych tar­gi. Wielką rolę gra­ły dodat­ki. Dzięki wypo­sa­że­niu eks­po­zy­cji w pro­duk­ty codzien­ne­go użyt­ku, odwie­dza­ją­cy mógł z łatwo­ścią odna­leźć się w oto­cze­niu oraz w łatwy spo­sób wizu­ali­zo­wać swo­ją wła­sną, domo­wą przestrzeń.
 • W stre­fie – Trójkąt Architekta, zosta­ły przed­sta­wio­ne poka­zo­we roz­wią­za­nia sys­te­mów fir­my. Powstało miej­sce, w któ­rym moż­na zaob­ser­wo­wać łącze­nie design z funk­cjo­nal­no­ścią. Ten kącik inspi­ru­je dzię­ki zasto­so­wa­niu róż­no­rod­nych materiałów.
 • W stre­fie Jazda Próbna Kuchni zosta­ły umiesz­czo­ne mobil­ne szaf­ki kuchen­ne oraz poka­zo­wa makie­ta. W ten spo­sób odwie­dza­ją­cy mogą spraw­dzić wygo­dę i funk­cjo­nal­ność swo­jej przy­szłej kuch­ni, przed doko­na­niem zakupu.
 • Strefa „Głowa z pomy­sła­mi” zawie­ra­ła dwie szu­fla­dy z kar­ta­mi peł­ny­mi inspi­ra­cji dla archi­tek­tów oraz sto­la­rzy korzystających
  z sys­te­mów BLUM. Całość zosta­ła pod­świe­tlo­na i two­rzy­ła LIGHTBOX.

Detal ma znaczenie

Warto pod­kre­ślić, że fir­ma nie tyl­ko pro­du­ku­je este­tycz­ne oraz funk­cjo­nal­ne przed­mio­ty, ale tak­że dba o ich pre­zen­ta­cję. Produkty BLUM zosta­ły ozna­ko­wa­ne mini­ma­li­stycz­ny­mieko­lo­gicz­ny­mi metkami.

Próbki mate­ria­łów BLUM zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne w ele­ganc­kinie­sza­blo­no­wy spo­sób. Wkomponowano je w oto­cze­nie tak, aby jed­no­cze­śnie były łatwo dostęp­ne, ale tak­że nawią­zy­wa­ły sty­lem do pozo­sta­łych ele­men­tów znaj­du­ją­cych się na stoisku.

Ekologiczne postępowanie

W fir­mie Blum wszy­scy są prze­ko­na­ni, że w dłu­gim okre­sie eko­lo­gicz­ne postę­po­wa­nie przy­no­si tak­że eko­no­micz­ne korzy­ści. Trwałość pro­duk­tów jest tyl­ko jed­nym z wie­lu waż­nych aspek­tów. Dalszymi istot­ny­mi ele­men­ta­mi są: korzy­sta­nie z przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska pro­ce­sów, mądre wyko­rzy­sta­nie mate­ria­łów i roz­sąd­ne gospo­da­ro­wa­nie ener­gią. Dobry prze­bieg pra­cy, opty­mal­ne wyko­rzy­sta­nie prze­strze­ni użyt­ko­wej i wyso­ki kom­fort ruchu to waż­ne cechy funk­cjo­nal­nej kuch­ni. Pomysły fir­my doty­czą­ce jej pla­no­wa­nia pozwa­la­ją zor­ga­ni­zo­wać wnę­trze mebli, by było ono funk­cjo­nal­ne, kom­for­to­we i ergonomiczne.