Unikalne stoiska targowe z Meliński Minuth!

Udział w even­tach bran­żo­wych jest sku­tecz­nym spo­so­bem zdo­by­cia nowych klien­tów. Aby jed­nak odnieść w tym zakre­sie pełen suk­ces, potrze­bu­jesz cze­goś, co wyróż­ni Cię na tle kon­ku­ren­cji. Unikatowe sto­isko tar­go­we spra­wi, że łatwo przy­cią­gniesz spoj­rze­nia zwie­dza­ją­cych, zdo­bę­dziesz nowe kon­tak­ty i wzmoc­nisz swo­ją pozy­cję na ryn­ku. Jeśli chcesz się dowie­dzieć wię­cej na ten temat, zapra­sza­my do lek­tu­ry. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że dzię­ki naszym pora­dom stwo­rzysz uni­kal­ne, a przede wszyst­kim efek­tyw­ne sta­no­wi­sko tar­go­we dla swo­jej firmy.

zdję­cia Robert Korybut-Daszkiewicz

Idealne stoisko – czyli jakie?

Przystępując do pro­jek­to­wa­nia, powi­nie­neś zadać sobie pyta­nie, co kon­kret­nie zamie­rzasz osią­gnąć za pomo­cą swo­je­go sta­no­wi­ska tar­go­we­go. Pamiętaj, że bio­rąc udział w wyda­rze­niu bran­żo­wym, znaj­dziesz się w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie swo­jej kon­ku­ren­cji. Inne fir­my rów­nież będą dążyć do zapre­zen­to­wa­nia się z jak naj­lep­szej stro­ny. Musisz zatem spra­wić, żeby poten­cjal­ni klien­ci tra­fi­li aku­rat do Ciebie. Jak tego doko­nać? Oto nasze propozycje.

Po pierw­sze – zapad­nij w pamięć

Twoje sto­isko tar­go­we nie może być po pro­stu „ład­ne”. Musi się wyróż­niać i być uni­kal­ne. Nie kopiuj kon­ku­ren­cji i nie pole­gaj na pod­pa­trzo­nych u niej roz­wią­za­niach. Pamiętaj, że klien­ci czę­sto reagu­ją na zasa­dzie sro­ki – ich uwa­gę przy­cią­ga to, co jest nie­ty­po­we. Dlatego pod­czas tar­gów wca­le nie cho­dzi o to, by mieć więk­szy ban­ner albo bar­dziej oka­za­łą miskę cukier­ków. Rzecz w tym, by być uni­kal­nym. Wyjątkowym. Takim, jaki chce być Twój klient.

Po dru­gie – wyko­rzy­staj wszyst­kie zmysły

Planując budo­wę sto­iska na tar­gi, pamię­taj, że do dys­po­zy­cji mamy nie tyl­ko wzrok. Oczywiście, możesz przy­cią­gnąć uwa­gę klien­tów za pomo­cą cie­ka­wych zesta­wień kolo­ry­stycz­nych lub uni­kal­ne­go oświe­tle­nia, jed­nak war­to mieć na uwa­dze rów­nież pozo­sta­łe zmy­sły. Jak to zrobić?

Przede wszyst­kim zaan­ga­żuj słuch. Za pomo­cą sub­tel­nej muzy­ki lub dźwię­ków natu­ry możesz łatwo spra­wić, że oso­by odwie­dza­ją­ce tar­gi zatrzy­ma­ją się przy Twoim sto­isku na dłu­żej. Dzięki temu zyskasz szan­sę spo­koj­ne­go zapre­zen­to­wa­nia im ofer­ty swo­jej firmy.

Wykorzystaj rów­nież węch. Pamiętaj, że ten zmysł dzia­ła naj­moc­niej na pod­świa­do­mość, wpro­wa­dza­jąc uczest­ni­ków tar­gów w odpo­wied­ni nastrój lub przy­wo­łu­jąc wspo­mnie­nia. Jeśli nie jesteś pewien, jakie­go zapa­chu użyć, ustaw na swo­im sto­isku eks­pres i użyj świe­żo palo­nej kawy. Jej aro­mat nie­mal wszyst­kim koja­rzy się pozy­tyw­nie – nawet tym, któ­rzy jej nie pijają.

Po trze­cie – wyko­rzy­staj fakt, że jest XXI wiek

Pamiętaj, że sto­isko ma być wizy­tów­ką Twojej fir­my. Jeśli chcesz się zapre­zen­to­wać, jako spraw­ny przed­się­bior­ca, sko­rzy­staj z moż­li­wo­ści, jakie stwa­rza elek­tro­ni­ka. Na nowo­cze­snym sta­no­wi­sku tar­go­wym nie powin­no zabrak­nąć takich ele­men­tów, jak:

  • pro­jek­cje na ekra­nach diodowych,
  • VR (wir­tu­al­na rzeczywistość),
  • kiosk mul­ti­me­dial­ny.

Wszystko to przy­cią­gnie zwie­dza­ją­cych i łatwo ich zaan­ga­żu­je. Klienci doce­nia­ją uni­kal­ne sto­iska tar­go­we, zosta­jąc przy nich na tyle dłu­go, że z łatwo­ścią moż­na zapre­zen­to­wać im swo­ją ofertę.

zdję­cia Robert Korybut-Daszkiewicz

Unikatowe stoiska targowe a profil Twojej firmy

Jak widzisz, spo­so­bów na przy­cią­gnię­cie uwa­gi klien­tów pod­czas tar­gów jest cał­kiem spo­ro. Nie zapo­mi­naj jed­nak, że cha­rak­ter sta­no­wi­ska powi­nien kore­spon­do­wać z pro­fi­lem Twojej dzia­łal­no­ści. Tylko wte­dy speł­ni nale­ży­cie swo­je zada­nie i zapre­zen­tu­je Cię w odpo­wied­ni sposób.

Weź rów­nież pod uwa­gę, że uni­ka­to­we sto­iska tar­go­we są nie tyl­ko odmien­ne, ale rów­nież dobrze zapla­no­wa­ne. Wszystkie ele­men­ty, jakie wcho­dzą w ich skład, powin­ny ze sobą współ­grać – w prze­ciw­nym wypad­ku stwa­rza­ją wra­że­nie chaosu.

Tworząc uni­kal­ne sto­isko, posta­raj się zadbać o to, by klien­ci czu­li się w nim dobrze i swo­bod­nie. Stwórz nie­po­wta­rzal­ną, kre­atyw­ną, otwar­tą na gości prze­strzeń, któ­ra przy­cią­gnie uwa­gę i zachę­ci do zapo­zna­nia się bli­żej z ofer­tą Twojej firmy.

zdję­cia Robert Korybut-Daszkiewicz

Zdaj się na pomoc profesjonalistów!

Zaprojektowanie takie­go sta­no­wi­ska wyma­ga pew­ne­go wysił­ku. Pamiętaj jed­nak, że jest to inwe­sty­cja, któ­ra wie­lo­krot­nie zapro­cen­tu­je w przy­szło­ści. Nie przej­muj się, że nie masz pod tym wzglę­dem doświad­cze­nia. Po pro­stu sko­rzy­staj z pomo­cy osób, dla któ­rych two­rze­nie sper­so­na­li­zo­wa­nych, uni­kal­nych sto­isk tar­go­wych, to chleb powsze­dni. Nasi spe­cja­li­ści pomo­gą Ci osią­gnąć suk­ces. Nie wie­rzysz? Zadzwoń lub napisz!