Stoisko targowe całe ze szkła!

Udział w tar­gach jest jed­nym ze sku­tecz­niej­szych spo­so­bów na zwięk­sze­nie roz­po­zna­wal­no­ści mar­ki oraz pro­mo­cję biz­ne­su. Decydując się na uczest­nic­two w tego typu even­tach, war­to prze­my­śleć z wyprze­dze­niem kil­ka kwe­stii. Wybór bok­su, szko­le­nie pra­cow­ni­ków, przy­go­to­wa­nie atrak­cji dla odwie­dza­ją­cych, a tak­że pro­jekt sta­no­wi­ska tar­go­we­go – to wszyst­ko ma duże zna­cze­nie. Szukasz pomy­słu na ory­gi­nal­ną zabu­do­wę bok­su wysta­wo­we­go? Postaw na sto­isko całe ze szkła! Dlaczego war­to pomy­śleć o szkla­nej aran­ża­cji? Podpowiadają eks­per­ci z Meliński Minuth w Poznaniu – sprawdź!

Szykujesz się na targi? Ciekawy projekt stoiska to podstawa!

Z uczest­nic­twem w tar­gach bran­żo­wych nie­od­łącz­nie wią­że się kwe­stia zabu­do­wy sta­no­wi­ska tar­go­we­go. Niektórzy do even­tów wysta­wien­ni­czych przy­go­to­wu­ją się mie­sią­ca­mi. Nie bez przy­czy­ny – aby udział w impre­zie miał sens, Twoje sto­isko musi wyróż­nić się z tłu­mu innych. Przystępując do two­rze­nia pro­jek­tu, war­to więc wziąć pod uwa­gę sze­reg czyn­ni­ków zewnętrz­nych, w tym:

  • miej­sce i cha­rak­ter eventu,
  • wymia­ry, roz­kład oraz loka­li­za­cję boksu,
  • wystaw­ców, któ­rzy będą pre­zen­to­wać się w bez­po­śred­nim sąsiedztwie.

Tym, co w pro­jek­to­wa­niu liczy się naj­bar­dziej, jest twór­cze podej­ście. Dlatego myśl kre­atyw­nie, ale też postaw na auten­tycz­ność – cho­dzi prze­cież o prze­strzeń, któ­ra jest inte­gral­ną czę­ścią Twojego biz­ne­su. Ciekawa for­ma, nie­ba­nal­na kolo­ry­sty­ka, nowo­cze­sne mate­ria­ły i auten­tycz­ny prze­kaz spój­ny z filo­zo­fią mar­ki to ele­men­ty, dzię­ki któ­rym wyróż­nisz się na tle kon­ku­ren­cji. Jednym z cie­kaw­szych pomy­słów na zabu­do­wę sto­iskanowo­cze­sne pro­jek­ty całe ze szkła. Zobacz, czy to coś dla Ciebie!

Szklane stoisko = morze możliwości aranżacyjnych

Transparentne szkło to mate­riał wyjąt­ko­wo uni­wer­sal­ny, ale rów­nież bar­dzo ory­gi­nal­ny. Właśnie dla­te­go pro­jek­tan­ci wyko­rzy­stu­ją je tak chęt­nie pod­czas pro­jek­to­wa­nia sta­no­wisk na tar­gi. Przeszklenia świet­nie łączą się z więk­szo­ścią mate­ria­łów, kolo­rów oraz fak­tur. Bardzo dobrze zgra­ją się m.in. z praw­dzi­wym drew­nem, cera­mi­ką, meta­lem, tek­sty­lia­mi, ale i z żywą roślin­no­ścią, np. w posta­ci zie­lo­nej ścia­ny. Stoisko ze szkła możesz więc efek­tow­nie zabu­do­wać w dowol­ny spo­sób – tutaj ogra­ni­cza Cię jedy­nie wyobraźnia.

Mały boks to już nie problem

Powierzchnia wysta­wien­ni­cza jest na tar­gach na wagę zło­ta, jed­nak każ­dy dodat­ko­wy metr kwa­dra­to­wy ozna­cza też wyż­sze kosz­ty. Czasami lepiej zaosz­czę­dzić nie­co na metra­żu bok­su, za to zain­we­sto­wać w cie­ka­wy pro­jekt sto­iska. Tym bar­dziej że o osta­tecz­nym efek­cie decy­du­je nie metraż ani nawet roz­kład prze­strzen­ny, a umie­jęt­ność kre­atyw­ne­go wyko­rzy­sta­nia dostęp­nej powierzch­ni. Nowoczesna zabu­do­wa tar­go­wa cała ze szkła świet­nie pre­zen­tu­je się rów­nież w kame­ral­nej wer­sji. Szkło jest wizu­al­nie lek­kie, nie przy­tła­cza, a wręcz prze­ciw­nie – bar­dzo dobrze mode­lu­je optycz­nie prze­strzeń. Wystarczy tyl­ko dobrać odpo­wied­nie oświe­tle­nie, aby szkla­ne sta­no­wi­sko wyda­ło się prze­stron­niej­sze, niż jest w rzeczywistości.

Projekt: Bray Leino Events

Stoisko targowe, które widać już z daleka

Rozświetlone szkla­ne insta­la­cje pre­zen­tu­ją się wyjąt­ko­wo efek­tow­nie! Szczególnie jeśli tar­gi odby­wa­ją się na wol­nym powie­trzu oraz trwa­ją do póź­nych godzin wie­czor­nych, zadbaj o wie­le punk­to­wych źró­deł świa­tła. Dekoracyjne sznu­ry lam­pek, cotton-ballsy, nowo­cze­sne meble LED czy też mini­ma­li­stycz­ne lam­py inspi­ro­wa­ne indu­strial­ną este­ty­ką – to wszyst­ko może się spraw­dzić. Podświetlone sto­isko tar­go­we z trans­pa­rent­ne­go szkła po pro­stu przy­cią­ga! Mało kto przej­dzie obok takie­go bok­su obo­jęt­nie. Odwiedzający zaj­rzą do środ­ka cho­ciaż­by ze zwy­kłej cie­ka­wo­ści, a stąd do nawią­za­nia roz­mo­wy już tyl­ko krok.

Zaprojektuj z nami stoisko targowe, które przyciągnie tłumy!

Nieszablonowo zapro­jek­to­wa­ne prze­strze­nie napraw­dę robią wra­że­nie, sta­jąc się naj­lep­szą rekla­mą biz­ne­su. Nowoczesny design, gra świa­teł, uni­kal­ne połą­cze­nia mate­ria­łów, duże prze­szkle­nia, ogro­dy wer­ty­kal­ne lub inne inspi­ra­cje zaczerp­nię­te pro­sto z natu­ry – moż­li­wo­ści na cie­ka­wą zabu­do­wę bok­su na tar­gi jest wie­le. Wybierz więc to, co naj­bar­dziej Ci się podo­ba. Potrzebujesz pomo­cy w pro­jek­to­wa­niu sto­iska tar­go­we­go? Sprawdź ofer­tę Meliński Minuth ! Kreatywne pro­jek­ty to nasza spe­cjal­ność – zobacz reali­za­cje !

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl