Kompleksowe stoiska targowe – jakie to są?

Chcesz się dowie­dzieć, czym są kom­plek­so­we sto­iska tar­go­we i jakie ele­men­ty nale­ży uwzględ­nić pod­czas ich pro­jek­to­wa­nia? W takim razie zapra­sza­my do lek­tu­ry. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że dzię­ki naszym pora­dom łatwo stwo­rzysz wyjąt­ko­we, prze­my­śla­ne sta­no­wi­sko dla swo­jej fir­my. Wierzymy, że pomo­że Ci ono dotrzeć do nowych klien­tów oraz wzmoc­nić pozy­cję Twojego przed­się­bior­stwa na rynku.

zdję­cia Robert Korybut-Daszkiewicz

Kompleksowe stoiska targowe

Udział w wyda­rze­niach bran­żo­wych to świet­ny spo­sób na dotar­cie do sze­ro­kie­go gro­na odbior­ców w krót­kim cza­sie. Aby jed­nak wywrzeć na nich dobre wra­że­nie, nie­zbęd­ne jest odpo­wied­nie sto­isko tar­go­we – takie, któ­re spra­wi, że odwie­dza­ją­cy przyj­dą wła­śnie do Ciebie.

Jak je stwo­rzyć? Kluczem do suk­ce­su jest tu sło­wo „kom­plek­so­wość”. Rzecz w tym, że pod­czas tar­gów masz szan­sę spo­tka­nia wie­lu klien­tów, ale jed­no­cze­śnie znaj­dziesz się w oto­cze­niu swo­jej kon­ku­ren­cji. Ona rów­nież będzie dążyć do tego, by zapre­zen­to­wać się z jak naj­lep­szej stro­ny. Pamiętaj, że sto­isko jest wizy­tów­ką Twojej fir­my. Jeśli będzie wyglą­da­ło na bar­dziej spój­ne, prze­my­śla­ne i efek­tow­ne, niż to, co pre­zen­tu­ją inni, suk­ces masz wła­ści­wie pewny.

W jaki spo­sób two­rzy się sku­tecz­ne sto­iska na tar­gi? Nie ma na to pyta­nie jed­no­znacz­nej odpo­wie­dzi, bo wie­le zale­ży tu od takich czyn­ni­ków, jak:

 • wiel­kość Twojej firmy,
 • pro­fil jej działalności,
 • budżet, jakim dysponujesz.

Mimo to ist­nie­ją pew­ne uni­wer­sal­ne wytycz­ne, któ­ry­mi war­to się kie­ro­wać pod­czas pro­jek­to­wa­nia sta­no­wi­ska. Poniżej znaj­dziesz nasze wskazówki.

Po pierw­sze, spójność

Pamiętaj, że two­rząc kom­plek­so­we sto­isko na tar­gi, powi­nie­neś jesz­cze na eta­pie pro­jek­to­wa­nia zasta­no­wić się nad nastę­pu­ją­cy­mi elementami:

 • kolo­ry­sty­ka – wystrój Twojego sta­no­wi­ska, ubra­nia pra­cow­ni­ków, bar­wy fol­de­rów i ulo­tek rekla­mo­wych powin­ny ze sobą współ­grać. Weź pod uwa­gę, że naj­więk­sze fir­my zwy­kle wybie­ra­ją sobie jeden lub dwa domi­nu­ją­ce kolo­ry i powta­rza­ją je na róż­nych ele­men­tach. Główny dostaw­ca ener­gii w Polsce wybrał kolor różo­wy, szwedz­ki sklep meblo­wy – żół­ty i niebieski,
 • sty­li­sty­ka – pamię­taj, że powin­na ona odpo­wia­dać pro­fi­lo­wi Twojej dzia­łal­no­ści. Jeśli chcesz się zapre­zen­to­wać, jako miło­śnik natu­ry, zadbaj o to, by na sto­isku tar­go­wym nie zabra­kło żywych roślin, natu­ral­nych tka­nin i eko­lo­gicz­nych roz­wią­zań. Jeżeli pra­gniesz być postrze­ga­ny jako nowo­cze­sna fir­ma, któ­ra nie boi się wyzwań, postaw na indu­strial­ne, chłod­ne aranżacje,
 • dobór mate­ria­łów – ten punkt pozo­sta­je w pew­nym związ­ku z poprzed­nim. Kompleksowe sta­no­wi­sko tar­go­we to takie, w któ­rym wszyst­kie kom­po­nen­ty sta­no­wią wizy­tów­kę wła­ści­cie­la – zarów­no ulot­ki, jak i stro­je pra­cow­ni­ków, czy domi­nu­ją­ce two­rzy­wo, z jakie­go zbu­do­wa­ne jest stoisko.

Po dru­gie, prze­my­śla­ne rozwiązania

Tworząc sto­isko na tar­gi, możesz użyć wie­lu róż­nych spo­so­bów przy­cią­gnię­cia uwa­gi klien­tów. Nie musisz sto­so­wać ich wszyst­kich na raz – war­to nato­miast zadbać o to, by meto­dy, któ­re zasto­su­jesz, były róż­ne­go typu. Dzięki temu łatwo dotrzesz do każ­de­go zwie­dza­ją­ce­go, nie­za­leż­nie od tego, jaki ma gust. Oto ele­men­ty, jakie masz do wyboru:

 • tra­dy­cja, czy­li wizy­tów­ki i fol­de­ry reklamowe,
 • nowo­cze­sność – VR, kio­ski mul­ti­me­dial­ne, wyświetlacze,
 • przy­jem­ność i zaba­wa – kon­kur­sy, kawa, poczę­stun­ki, gadżety.

Po trze­cie, popatrz ocza­mi klienta

Nie zapo­mi­naj, że kom­plek­so­we sto­isko na tar­gi to miej­sce, do któ­re­go klient czu­je się zapro­szo­ny. Wie, że jest mile widzia­ny oraz ma pew­ność, że może sko­rzy­stać z umiesz­czo­nych tam atrak­cji i udo­god­nień. Dostaje to, cze­go ocze­ku­je, dla­te­go z przy­jem­no­ścią zosta­je na dłu­żej. Dlatego zadbaj o to, żeby wyraź­nie wydzie­lić w nim strefy:

 1. relak­su i atrakcji,
 2. roz­mów ogólnych,
 3. pry­wat­nych konwersacji

Postaraj się, by per­spek­ty­wicz­ny klient płyn­nie prze­cho­dził od punk­tu 1 poprzez 2 aż do 3.

zdję­cia Robert Korybut-Daszkiewicz

Kompleksowe stoisko targowe – z nami to proste!

Zaprojektowanie prze­my­śla­ne­go, sku­tecz­ne­go sta­no­wi­ska na tar­gi może wyda­wać się skom­pli­ko­wa­ne. Pamiętaj jed­nak, że jest to wysi­łek, któ­ry zaowo­cu­je nowy­mi klien­ta­mi i wzro­stem obro­tów. Co wię­cej, wca­le nie musisz podej­mo­wać się tego wyzwa­nia sam – możesz prze­cież sko­rzy­stać z naszych usług! Jako spe­cja­li­ści od budo­wy kom­plek­so­wych sto­isk tar­go­wych z chę­cią pomo­że­my Ci stwo­rzyć prze­my­śla­ną kon­cep­cję, któ­ra będzie sta­no­wić god­ną wizy­tów­kę Twojej fir­my. Sprawdź sam!