Jak przygotować stoisko na targi?

Wielu przed­się­bior­ców bar­dzo czę­sto zasta­na­wia się, jak zbu­do­wać odpo­wied­nie sto­isko tar­go­we. Ten nie­zwy­kle waż­ny ele­ment obec­no­ści na spo­tka­niu bran­żo­wym musi przede wszyst­kim przy­cią­gać uwa­gę. Jeśli w naj­bliż­szym cza­sie pla­nu­jesz udział w takim przed­się­wzię­ciu, zachę­ca­my Cię do prze­czy­ta­nia poniż­sze­go wpi­su. Dowiesz się z nie­go, jak wyróż­nić się na tle innych firm i jakie korzy­ści zapew­ni Ci umie­jęt­nie dobra­ny sys­tem wysta­wien­ni­czy. Zapraszamy do lektury!

 

Dlaczego pro­fe­sjo­nal­ne sto­isko tar­go­we jest tak istotne?

W cią­gu ostat­nich lat impre­zy bran­żo­we zna­czą­co zmie­ni­ły swój cha­rak­ter. Dzisiaj takie spo­tka­nia pozwa­la­ją przede wszyst­kim na wzmoc­nie­nie wię­zi z klien­ta­mi oraz nawią­za­nie nowych kon­tak­tów. Pojawianie się na tar­gach może przy­nieść Ci, jako wła­ści­cie­lo­wi fir­my, wie­le pro­fi­tów. Aby jed­nak tak się sta­ło, bar­dzo waż­ne jest przy­go­to­wa­nie się do uczest­nic­twa w takim wyda­rze­niu. Po zna­le­zie­niu wła­ści­wej impre­zy i wybra­niu loka­li­za­cji na hali wysta­wo­wej czas na zaaran­żo­wa­nie sto­iska tar­go­we­go. Jeśli zde­cy­du­jesz się na stwo­rze­nie go we wła­snym zakre­sie, poni­żej znaj­dziesz kil­ka przy­dat­nych wska­zó­wek, któ­re powin­ny uła­twić Ci pracę.

Na co zwrócić uwagę, przygotowując stoisko na targi?

Zanim roz­pocz­niesz przy­go­to­wy­wa­nie sto­iska na tar­gi, wcze­śniej dokład­nie prze­myśl kil­ka kwe­stii orga­ni­za­cyj­nych. Bez wzglę­du na to, w jakim sek­to­rze dzia­łasz i jaki zasięg ma Twoja dzia­łal­ność, pamię­taj, że zaaran­żo­wa­na prze­strzeń ma poka­zać Cię z jak naj­lep­szej stro­ny. Dlatego:

  • wyod­ręb­nij miej­sce pra­cy (tzw. zaplecze),
  • dopra­cuj oświetlenie,
  • zadbaj o cie­ka­we spo­so­by pre­zen­ta­cji swo­ich pro­duk­tów lub usług,
  • zain­we­stuj w lek­kie i łatwe w trans­por­cie meble wysta­wo­we,
  • nie zapo­mnij o mate­ria­łach promocyjnych.

Nie da się ukryć, że sto­isko tar­go­we ma być wizy­tów­ką Twojej fir­my. Jeśli chcesz wyróż­nić się spo­śród dzie­sią­tek podob­nych punk­tów, postaw na kre­atyw­ność. W tym celu możesz się­gnąć np. po ele­ment, któ­ry będzie przy­ku­wał uwa­gę odwie­dza­ją­cych już z dale­ka. Pod tym wzglę­dem świet­nie spraw­dzi się pod­wie­sza­na rekla­ma, acz­kol­wiek nie jest to jedy­ny spo­sób na zwięk­sze­nie widocz­no­ści stoiska.

W zacie­ka­wie­niu poten­cjal­nych klien­tów pomóc Ci też mogą nowo­cze­sne mate­ria­ły mul­ti­me­dial­ne. Wbudowany w ścian­kę ekran czy inne tego typu roz­wią­za­nie uła­twi Ci dotar­cie do odbior­ców i jed­no­cze­śnie umoż­li­wi prze­pro­wa­dze­nie cie­ka­wych poka­zów. Aranżując sto­isko na tar­gi, pamię­taj też o wyeks­po­no­wa­niu logo swo­je­go przed­się­bior­stwa. Zadbaj ponad­to, aby kolo­ry­sty­ka prze­strze­ni była spój­na z bar­wa­mi wystę­pu­ją­cy­mi w stra­te­gii iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej Twojej działalności.

Stoisko targowe – a może skorzystać z pomocy specjalistów?

Jeśli zale­ży Ci, aby wypaść pro­fe­sjo­nal­nie na tar­gach bran­żo­wych, war­to roz­wa­żyć nawią­za­nie współ­pra­cy z eks­per­ta­mi w dzie­dzi­nie aran­ża­cji sto­isk tar­go­wych. W Meliński Minuth ofe­ru­je­my sze­ro­ką gamę kom­plek­so­wych usług zwią­za­nych z pro­jek­to­wa­niem i mon­ta­żem sys­te­mów wystawienniczych.

Stoiska tar­go­we reali­zu­je­my w taki spo­sób, aby były nie tyl­ko funk­cjo­nal­ne, ale przede wszyst­kim przy­cią­ga­ły uwa­gę gości. Nasz wykwa­li­fi­ko­wa­ny zespół pro­jek­to­wy przy­go­tu­je dla Ciebie nie­ba­nal­ną kon­cep­cję wizu­al­ną zgod­ną z naj­now­szy­mi tren­da­mi w bran­ży wysta­wien­ni­czej. Współpracujący z nami spe­cja­li­ści pomo­gą w wyeks­po­no­wa­niu ofer­ty pro­duk­to­wej Twojego przed­się­bior­stwa, a tak­że dora­dzą w opra­co­wa­niu wła­ści­wej sza­ty gra­ficz­nej. Wszystko po to, aby stwo­rzyć jedy­ną w swo­im rodza­ju prze­strzeń wysta­wien­ni­czą, obok któ­rej żaden odwie­dza­ją­cy nie przej­dzie obojętnie.

Podsumowanie

Przyglądając się sto­iskom tar­go­wym na róż­nych impre­zach, bar­dzo czę­sto moż­na zauwa­żyć, że wła­ści­wie niczym się one od sie­bie nie róż­nią. Jeśli chcesz przy­cią­gnąć uwa­gę odwie­dza­ją­cych – nie popeł­niaj tego błę­du! Postaraj się tak zaaran­żo­wać wyku­pio­ne miej­sce, aby zacie­ka­wić i zain­try­go­wać poten­cjal­nych klien­tów. Jeżeli nato­miast jesteś począt­ku­ją­cym wystaw­cą – nie znie­chę­caj się. W takiej sytu­acji sko­rzy­staj z pomo­cy doświad­czo­nych pro­fe­sjo­na­li­stów, któ­rzy będą wie­dzieć, jak zasko­czyć nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych gości targów.

Zobacz nasze realizacje!

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl