Jaki blat kuchenny wybrać?

Blaty lami­no­wa­ne

Naszą mate­ria­ło­wą przy­go­dę roz­pocz­nie­my od BLATU LAMINOWANEGO, który jest najczęściej wybie­ra­ną opcją. W porów­na­niu z inny­mi mate­ria­ła­mi, jego cena jest bar­dzo atrakcyjna.

Składa się on z pły­ty wiórowej i nakle­jo­ne­go na nią lami­na­tu. Występuje w sze­ro­kiej gamie kolo­ry­stycz­nej, dzię­ki temu łatwiej jest dopa­so­wać ele­ment do wła­snej kuch­ni. Faktura bla­tu może imi­to­wać zarów­no drew­no, jak i kamień.

Materiał jest łatwy w utrzy­my­wa­niu czy­sto­ści i odpor­ny na tem­pe­ra­tu­rę. Nie nale­ży jed­nak kro­ić bez­po­śred­nio na nawierzchni.

Blaty drew­nia­ne

Jeżeli lubisz styl natu­ral­ny & eko­lo­gicz­ny, z pew­no­ścią spodo­ba­ją Ci się BLATY DREWNIANE.

Wykonane są one z drew­na tra­dy­cyj­ne­go lub egzo­tycz­ne­go. Tego rodza­ju mate­riał spraw­dzi się zarów­no w nowo­cze­snych, jak i kla­sycz­nych wnętrzach.

Do ich wła­ści­wo­ści nale­ży mię­dzy inny­mi wyso­ka odpor­ność na wodę oraz ude­rze­nia mechaniczne.

Jeżeli blat będzie zadba­ny, bez­pro­ble­mo­wo posłu­ży na lata. Sugeruje się jego szli­fo­wa­nie i pokry­wa­nie ole­jem dopusz­czo­nym do kon­tak­tu z żyw­no­ścią, co pewien czas, by pod­kre­ślić jego piękno.

Blaty z konglomeratu

Poszukujesz trwa­łe­go bla­tu? Poznaj BLAT Z KONGLOMERATU. To nic inne­go jak imi­ta­cja bla­tu z kamienia.

Powstaje on z miesz­kan­ki natu­ral­nych minerałów np. gra­ni­tu lub mar­mu­ru. Tego rodza­ju mate­riał jest odpor­ny na wil­goć, zary­so­wa­nia i łatwy w utrzy­my­wa­niu czystości. Jednak nie nale­ży sta­wiać na nim gorą­cych przed­mio­tów. Mimo zbli­żo­nej cenie, nie jest on, aż tak odpor­ny jak kamień.

Blaty kamien­ne

Należą do popu­lar­nych i czę­sto wybie­ra­nych. Jest to tak­że jed­no z naj­droż­szych roz­wią­zań, co za tym idzie bar­dziej wytrzymałych.

Główne cechy mate­ria­łu to natu­ral­ne pięk­no i nie­do­sko­na­łość oraz nie­wchła­nia­nie wody. Ich waga jest duża, co wią­że się z bar­dziej wzmoc­nio­ną kon­struk­cją sza­fek, niż w innych przypadkach.

Dają nie­po­wta­rzal­ny efekt wizu­al­ny i pasu­ją do większości wnętrz.

Blaty z corianu

BLAT Z CORIANU to zarówno deko­ra­cyj­ne, jak i użyteczne rozwiązanie. Powstaje on z żywicy akry­lo­wej oraz natu­ral­nych materiałów.

Jego właściwości pozwa­la­ją na wyko­na­nie nie­wi­docz­nych połączeń co jest dużą zale­tą, dającą mu prze­wa­gę nad bla­ta­mi pokry­ty­mi lami­na­ta­mi. To ide­al­ne roz­wią­za­nie do posia­da­nia zle­wu w tym samym odcie­niu co blat.

Materiał nada­je się ide­al­nie do two­rze­nia kształ­tów łuko­wa­tych, jak i kanciastych.

Masz wię­cej pytań? Poszukujesz nie­stan­dar­do­wych rozwiązań do swo­jej kuchni?
Zapraszamy do kontaktu :)!

Zobacz nasze realizacje!

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl