Meliński Minuth

Jak zbudować stoisko targowe?

Jednym z naj­prost­szych, a zara­zem naj­sku­tecz­niej­szych spo­so­bów dotar­cia do nowych klien­tów jest zapre­zen­to­wa­nie swo­jej ofer­ty pod­czas tar­gów bran­żo­wych. Aby jed­nak wyróż­nić się na tle kon­ku­ren­cji, nale­ży zadbać o odpo­wied­ni wygląd sto­iska tar­go­we­go. Jeśli chcesz się dowie­dzieć, jak się do tego zabrać i na jakie ele­men­ty war­to zwró­cić uwa­gę, zapra­sza­my do lek­tu­ry nasze­go krót­kie­go porad­ni­ka. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że dzię­ki inspi­ra­cjom stwo­rzysz ory­gi­nal­ną, a przede wszyst­kim efek­tyw­ną zabu­do­wę, któ­ra pomno­ży przy­cho­dy Twojej firmy.

Skuteczne stoiska targowe – od czego zacząć?

Podstawową kwe­stią, jaką powi­nie­neś roz­wa­żyć przed roz­po­czę­ciem budo­wy, jest dobór odpo­wied­nie­go rodza­ju sta­no­wi­ska wysta­wien­ni­cze­go. Pamiętaj, że do wybo­ru masz trzy opcje:

 • sto­iska rzę­do­we – są one zamknię­te z trzech stron, co znacz­nie utrud­nia stwo­rze­nie efek­tow­nej aran­ża­cji, któ­ra mogła­by zacie­ka­wić poten­cjal­nych klien­tów i zachę­cić ich do zapo­zna­nia się z ofer­tą fir­my. Dużą zale­tą tego rodza­ju sta­no­wisk jest sto­sun­ko­wo niska cena. Stoiska rzę­do­we – są one zamknię­te z trzech stron, co znacz­nie utrud­nia stwo­rze­nie efek­tow­nej aran­ża­cji, któ­ra mogła­by zacie­ka­wić poten­cjal­nych klien­tów i zachę­cić ich do zapo­zna­nia się z ofer­tą fir­my. Dużą zale­tą tego rodza­ju sta­no­wisk jest sto­sun­ko­wo niska cena.
 • sto­iska naroż­ne – sta­no­wią lep­sze roz­wią­za­nie, bo zabu­do­wa ogra­ni­czo­na jest tyl­ko z dwóch stron, co umoż­li­wia kre­atyw­ne wyko­rzy­sta­nie przestrzeni.
 • sto­iska czo­ło­we oraz wyspy – to naj­sku­tecz­niej­sze for­my pozy­ska­nia klien­ta. Brak fizycz­nych prze­gród spra­wia, że bar­dzo łatwo jest wejść z nim w inte­rak­cję i nawią­zać przy­ja­ciel­ską rela­cję sprzy­ja­ją­cą prze­pro­wa­dza­niu transakcji.

Oczywiście, w każ­dym z wymie­nio­nych typów sto­isk tar­go­wych masz też do czy­nie­nia z kwe­stią metra­żu. Pamiętaj, że im mniej powierzch­ni jest do wyko­rzy­sta­nia, tym trud­niej stwo­rzyć cie­ka­wą, przy­cią­ga­ją­cą wzrok zabu­do­wę. W takiej sytu­acji pozo­sta­je Ci posił­ko­wa­nie się „efek­ta­mi spe­cjal­ny­mi”, taki­mi jak:

 • ory­gi­nal­na, rzu­ca­ją­ca się w oczy kolorystyka,
 • cie­ka­we rekwi­zy­ty lub słodycze,
 • dodat­ko­we atrak­cje dla odwiedzających.

Zabudowa targowa – jak ją rozplanować?

Niezależnie od typu sto­iska wysta­wien­ni­cze­go, na jakie się zde­cy­du­jesz, powi­nie­neś pamię­tać o tym, że sta­no­wi ono wizy­tów­kę Twojej fir­my. Dla nie­któ­rych osób będzie to pierw­sze w życiu zetknię­cie się z Twoją mar­ką. Warto więc zadbać o odpo­wied­nie wra­że­nie. Planując budo­wę swo­je­go sta­no­wi­ska, miej na uwa­dze nastę­pu­ją­ce zasady:

 • stwórz spój­ną i prze­my­śla­ną kon­cep­cję – jeśli para­me­try sto­iska na to pozwa­la­ją, wydziel w nim stre­fy o róż­nym prze­zna­cze­niu: infor­ma­cyj­ną, biz­ne­so­wą, wypo­czyn­ko­wą. Jeżeli posta­wi­łeś na zwar­tą, kom­pak­to­wą zabu­do­wę, posta­raj się o jed­no­li­tą kolo­ry­sty­kę, przej­rzy­ste infor­ma­cje umiesz­czo­ne w eks­po­no­wa­nym miej­scu oraz odpo­wied­ni styl wszyst­kich ele­men­tów zabu­do­wy – od ścian, poprzez gadże­ty, aż po ubra­nia pra­cu­ją­cych na sto­isku osób.
 • śledź naj­now­sze tren­dy – poka­zu­jąc, że wiesz, co aktu­al­nie jest na topie, budu­jesz zaufa­nie do swo­jej fir­my jako do wia­ry­god­ne­go part­ne­ra, któ­ry nie boi się cie­ka­wych roz­wią­zań i nowo­cze­snych idei.
 • zadbaj o „przy­ziem­ne” ele­men­ty, takie jak jakość mate­ria­łów czy kom­fort pra­cow­ni­ków – pamię­taj, że to od nich zale­ży suk­ces Twojej fir­my. Dobre sto­iska wysta­wien­ni­cze powin­ny mieć wła­sną insta­la­cję elek­trycz­ną, a ich zabu­do­wa speł­niać prze­pi­sy BHP.
 • nie rezy­gnuj z kla­sy­ki – klien­ci są przy­zwy­cza­je­ni do pew­nych spo­so­bów komu­ni­ka­cji – ocze­ku­ją od Ciebie inno­wa­cji, ale lubią też odro­bi­nę ruty­ny. Zatroszcz się o to, by na Twoim sto­isku nie zabra­kło takich narzę­dzi mar­ke­tin­go­wych jak ulot­ki, roll-upy czy plakaty.
 • wyróż­nij się – weź pod uwa­gę, że pod­czas tar­gów znaj­dziesz się w oto­cze­niu wie­lu kon­ku­ren­cyj­nych firm. Musisz więc umie­ścić w swo­jej zabu­do­wie takie ele­men­ty, któ­rych inni nie posia­da­ją – może to być cie­ka­wy neon, info­kiosk, ekran doty­ko­wy itp. Powinny to być rze­czy wyso­kiej jako­ści, dzia­ła­ją­ce nie­za­wod­nie pod­czas całych tar­gów, któ­re spra­wią, że klient zatrzy­ma się wła­śnie przy sto­isku Twojej fir­my i zapo­zna się z jej ofertą.

Zadbaj o szczegóły

Udział w wyda­rze­niach bran­żo­wych jest sku­tecz­nym spo­so­bem zna­le­zie­nia nowych klien­tów. Budowa sto­isk tar­go­wych, któ­re wywrą na nich odpo­wied­nie wra­że­nie, może począt­ko­wo wyda­wać się pew­nym wyzwa­niem. Zwłaszcza jeśli nie masz w tej dzie­dzi­nie duże­go doświad­cze­nia. Jednak dzię­ki naszym pora­dom łatwo pora­dzisz sobie z tym zada­niem. Przemyślane decy­zje oraz dobrze zain­we­sto­wa­ne środ­ki zło­żą się na suk­ces finan­so­wy Twojej fir­my. Jeżeli potrze­bu­jesz pomo­cy w aran­ża­cji sta­no­wi­ska na tar­gi, zgłoś się do nas!