Projekt stoiska – krok po kroku

Zastanawiasz się, w jaki spo­sób stwo­rzyć dobre sto­isko tar­go­we? Chcesz dowie­dzieć się, co zro­bić, by było ono wizy­tów­ką Twojej fir­my i sku­tecz­nie przy­cią­gnę­ło do niej klien­tów? Nie jesteś pewien, od cze­go powi­nie­neś zacząć budo­wę i na jakie ele­men­ty war­to zwró­cić uwa­gę? W takim razie zapra­sza­my do lek­tu­ry. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że dzię­ki naszym inspi­ra­cjom łatwo wykreu­jesz sto­isko na naj­wyż­szym pozio­mie – takie, któ­re będzie dla Ciebie rekla­mą, ale też powo­dem do dumy.

O czym warto pamiętać podczas projektowania stoisk?

Prezentowanie fir­my na tar­gach bran­żo­wych jest jed­nym z naj­sku­tecz­niej­szych spo­so­bów pozy­ska­nia nowych klien­tów. Weź pod uwa­gę fakt, że oso­by, któ­re zde­cy­do­wa­ły się przyjść na to wyda­rze­nie, nie są przy­pad­ko­we – coś je do tego skło­ni­ło. Prawdopodobnie szu­ka­ją towa­rów lub usług, któ­re ofe­ru­jesz, co ozna­cza, że są poten­cjal­nie zain­te­re­so­wa­ne Twoją ofer­tą. Niestety, nie jesteś tam jedy­ny – kon­ku­ren­cja rów­nież pra­gnie zdo­być ich uwa­gę. Dlatego wła­śnie musisz zadbać o to, by sto­isko wysta­wien­ni­cze, jakie zapre­zen­tu­jesz klien­tom, wyróż­ni­ło Cię na tle innych firm i spra­wi­ło, że będziesz postrze­ga­ny jako solid­ny, wia­ry­god­ny part­ner. Jak tego dokonać?

Aby osią­gnąć suk­ces w tej dzie­dzi­nie, potrze­bu­jesz kil­ku ele­men­tów. Należą do nich:

  • dobry pro­jekt sto­iska – taki, któ­ry jest „szy­ty na mia­rę” i dopa­so­wa­ny do pro­fi­lu Twojej działalności,
  • odpo­wied­niej jako­ści mate­ria­ły, dzię­ki któ­rym dowie­dziesz, iż dbasz o wyso­ki poziom ofe­ro­wa­nych usług lub towarów,
  • rze­tel­ny wyko­naw­ca, któ­ry może pochwa­lić się wie­lo­ma podob­ny­mi reali­za­cja­mi i pomo­że Ci w dopeł­nie­niu cało­kształ­tu zadań zwią­za­nych z budo­wą sta­no­wi­ska wystawienniczego.

Poniżej znaj­dziesz szcze­gó­ło­wy opis każ­de­go z tych elementów.

Krok 1: projekt stoiska, czyli czego właściwie potrzebujesz?

Zanim przy­stą­pisz do dzia­ła­nia, powi­nie­neś zasta­no­wić się, jakie­go rodza­ju sta­no­wi­sko będzie dla Ciebie naj­od­po­wied­niej­sze. Weź pod uwa­gę, że wła­ści­wa orga­ni­za­cja prze­strze­ni wysta­wien­ni­czej może prze­są­dzić o Twoim suk­ce­sie lub jego bra­ku. Podczas tar­gów panu­je zwy­kle spo­re zamie­sza­nie i tłok, co nie uła­twia zada­nia. Potencjalni klien­ci muszą już na pierw­szy rzut oka dojść do wnio­sku, że mają do czy­nie­nia z fir­mą, któ­rą war­to poznać bli­żej. Tworząc pro­jekt, powi­nie­neś więc roz­wa­żyć nastę­pu­ją­ce elementy:

1. Rodzaj zabudowy

Do wybo­ru masz trzy opcje. Są to: sto­iska rzę­do­we, naroż­ne (ogra­ni­czo­ne dwie­ma ścia­na­mi) oraz czo­ło­we (mają­ce jed­ną ścia­nę lub przy­bie­ra­ją­ce postać osob­nej wyspy). Każda z tych moż­li­wo­ści ma swo­je zale­ty, dla­te­go war­to dobrze prze­my­śleć wybór. Najtańsze, ale też naj­mniej sku­tecz­ne jest pierw­sze z tych roz­wią­zań, czy­li sto­isko rzę­do­we. Z kolei zain­we­sto­wa­nie w efek­tow­ną, otwar­tą z kil­ku stron zabu­do­wę wią­że się z wyż­szy­mi nakła­da­mi finan­so­wy­mi, lecz tak­że zapew­nia naj­więk­sze moż­li­wo­ści dotar­cia do klien­tów. Podejmując decy­zję, zasta­nów się, któ­ra opcja będzie naj­lep­sza w przy­pad­ku Twojej firmy.

2. Zagospodarowanie przestrzeni

Dobry pro­jekt sto­iska tar­go­we­go powi­nien umoż­li­wić Ci bły­ska­wicz­ną pre­zen­ta­cję ofer­ty. Pamiętaj, że klien­ci mogą być zmę­cze­ni natło­kiem infor­ma­cji – masz zatem tyl­ko kil­ka sekund, by do nich dotrzeć. Aby wyko­rzy­stać ten czas jak naj­le­piej, war­to wyzna­czyć w obrę­bie swo­je­go sto­iska obsza­ry o róż­nym prze­zna­cze­niu. Jeśli tyl­ko jego wymia­ry na to pozwa­la­ją, zadbaj o to, by zna­la­zła się w nim stre­fa biz­ne­so­wa, han­dlo­wa oraz wypo­czyn­ko­wa. Dzięki temu zarów­no oso­by, któ­re zatrud­niasz, jak i poten­cjal­ni klien­ci będą czuć się kom­for­to­wo, co znacz­nie uła­twi im nawią­za­nie kon­tak­tu, a w kon­se­kwen­cji prze­ło­ży się na Twoje przychody.

3. Spójny przekaz

Nawet naj­droż­sze sto­isko tar­go­we nie speł­ni swo­je­go zada­nia, jeśli będzie pano­wał w nim cha­os. Pamiętaj, że jego pre­zen­cja będzie dla wie­lu klien­tów pierw­szym zetknię­ciem z Twoją fir­mą. Podczas budo­wy sta­no­wi­ska dołóż więc wszel­kich sta­rań, by zapre­zen­to­wać swo­ją ofer­tę w spo­sób przy­stęp­ny i przej­rzy­sty. Wykorzystaj w tym celu spraw­dzo­ne meto­dy: wiel­ko­for­ma­to­we gra­fi­ki, cie­ka­we fol­de­ry, ulot­ki, pla­ka­ty itp. Zadbaj o to, by nie było w nich lite­ró­wek oraz by wszel­kie infor­ma­cje były aktu­al­ne i spójne.

Postaraj się też o prze­my­śla­ną kolo­ry­sty­kę. Wszystkie ele­men­ty, począw­szy od wizy­tó­wek, a skoń­czyw­szy na ubra­niach pra­cow­ni­ków i ścia­nach sto­iska powin­ny ze sobą współ­grać. Nie ozna­cza to, że muszą mieć tę samą bar­wę. Warto jed­nak zadbać o to, by domi­no­wa­ły w nich kolo­ry Twojej fir­my. Podpatrz, jak to robią naj­więk­si „gra­cze” – świa­to­wy pro­du­cent cze­ko­la­dy posta­wił na fio­let, a sieć fast foodów na czer­wień i żółć. Wiesz, o kogo cho­dzi, praw­da? Otóż to.

Krok 2: wybierz odpowiednie materiały

Kiedy masz już ogól­ny zarys pro­jek­tu sto­iska tar­go­we­go, czas przejść do szcze­gó­łów. Pamiętaj, że two­rzysz wizy­tów­kę swo­jej fir­my – wszyst­kie ele­men­ty wizu­al­ne, a więc rów­nież rodzaj zasto­so­wa­nych mate­ria­łów dostar­cza­ją klien­tom infor­ma­cji na Twój temat. Zadbaj o to, żeby był to jasny, pozy­tyw­ny prze­kaz. W szcze­gól­no­ści zwróć uwa­gę na dwa klu­czo­we elementy:

1. Dominujący rodzaj tworzywa

Szybkie wyko­na­nie zabu­do­wy z sys­te­mu z pew­no­ścią jest tań­szą opcją niż efek­tow­na reali­za­cja z drew­na, beto­nu, szkła czy żywych roślin. Weź jed­nak pod uwa­gę, że cena to nie­je­dy­ny czyn­nik, jakim powi­nie­neś się kie­ro­wać. Równie istot­ne jest dopa­so­wa­nie mate­ria­łów do pro­fi­lu Twojej dzia­łal­no­ści. Zadbaj o to, by klien­ci od począt­ku wie­dzie­li, z kim mają do czy­nie­nia. Przykładowo, jeśli Twoja fir­ma zwią­za­na jest z eko­lo­gią i zdro­wym żywie­niem, dosko­na­łym wybo­rem będzie zie­leń, natu­ral­ne kolo­ry, mate­ria­ły z recy­klin­gu i suro­we drew­no. Jeżeli nato­miast chcesz przed­sta­wić się, jako nowo­cze­sny, dyna­micz­ny biz­nes­men, lep­szym warian­tem będzie metal, szkło lub beton architektoniczny.

2. Odpowiednia jakość 

Pamiętaj, że sto­iska tar­go­we innych firm znaj­dą się w tym samym obiek­cie, co Twoje. Jeśli posta­rasz się o dobry gatu­nek mate­ria­łów, łatwo wyróż­nisz się na tle nija­kiej kon­ku­ren­cji. Dzięki temu będziesz postrze­ga­ny jako solid­ny kon­tra­hent, dba­ją­cy o szcze­gó­ły i sza­nu­ją­cy swo­ich klientów.

Krok 3: Zadbaj o wykonanie na najwyższym poziomie

Innymi sło­wy, znajdź dobrą, doświad­czo­ną fir­mę, któ­ra zre­ali­zu­je Twój pro­jekt. Jak tego doko­nać? Najprostszym spo­so­bem pozy­ska­nia rze­tel­ne­go wyko­naw­cy jest tak zwa­na pocz­ta pan­to­flo­wa, czy­li popro­sze­nie o radę zna­jo­mych. Jeśli dany kon­tra­hent oka­zał się sku­tecz­ny, zado­wo­le­ni klien­ci będą do nie­go wra­cać i chęt­nie pole­cą go innym.

Jeśli nie znasz niko­go, kto mógł­by posłu­żyć Ci radą, posta­raj się sam spraw­dzić daną fir­mę. W jaki spo­sób? Przede wszyst­kim zwe­ry­fi­kuj doświad­cze­nie wybra­ne­go przed­się­bior­stwa. Jeżeli może ono pochwa­lić się wie­lo­ma uda­ny­mi reali­za­cja­mi, budo­wa Twojego sta­no­wi­ska nie będzie zbyt trud­nym wyzwa­niem. Koniecznie przej­rzyj port­fo­lio, żeby się prze­ko­nać, czy styl i jakość wyko­na­nia dotych­cza­so­wych pro­jek­tów będą Ci odpo­wia­dać. Zwróć też uwa­gę na opi­nie w sie­ci – dobra fir­ma z pew­no­ścią może pochwa­lić się wie­lo­ma pozy­tyw­ny­mi komentarzami.

Jeśli nie masz jesz­cze spre­cy­zo­wa­nej wizji zabu­do­wy tar­go­wej, zadbaj o to, by wyko­naw­ca stwo­rzył ją dla Ciebie od począt­ku do koń­ca, uwzględ­nia­jąc Twoje pre­fe­ren­cje, moż­li­wo­ści finan­so­we oraz pro­fil dzia­łal­no­ści. Innymi sło­wy, wybierz do tego zada­nia fir­mę pod­cho­dzą­cą do zada­nia w spo­sób kom­plek­so­wy – taką, któ­ra zasu­ge­ru­je dobór mate­ria­łów, zapro­po­nu­je pro­jekt, a następ­nie podej­mie się jego reali­za­cji. Dzięki temu zyskasz pew­ność, że Twoje sto­isko będzie pre­zen­to­wać się spój­nie i ele­ganc­ko, a co za tym idzie – że sku­tecz­nie przy­cią­gnie poten­cjal­nych klientów.

Stoisko szyte na miarę – nic prostszego!

Stworzenie efek­tow­nej, funk­cjo­nal­nej i zapa­da­ją­cej w pamięć zabu­do­wy tar­go­wej wca­le nie jest takie trud­ne. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że dzię­ki powyż­szym pora­dom łatwo pora­dzisz sobie z tym zada­niem. Jeżeli jed­nak masz dal­sze pyta­nia albo szu­kasz fir­my, któ­ra pomo­że Ci stwo­rzyć dobre sto­isko wysta­wien­ni­cze, skon­tak­tuj się z nami. Opierając się na sze­ro­kiej wie­dzy i doświad­cze­niu, reali­zu­je­my budo­wę od począt­ku do koń­ca, z uwzględ­nie­niem Twoich potrzeb i moż­li­wo­ści. Korzystając z naszej ofer­ty, masz pew­ność, że pod­czas tar­gów zapre­zen­tu­jesz się w odpo­wied­ni spo­sób, zysku­jąc nowych klien­tów i wzmac­nia­jąc pozy­cję swo­jej mar­ki na rynku.