Profesjonalne stoisko targowe – jak je wykonać?

Zastanawiasz się, jak wyko­nać pro­fe­sjo­nal­ne sto­isko tar­go­we? Chcesz wie­dzieć, o czym war­to pamię­tać pod­czas jego pro­jek­to­wa­nia i jakie ele­men­ty powin­ny wejść w skład takiej zabu­do­wy? Jeżeli nur­tu­ją Cię tego rodza­ju pyta­nia, zapra­sza­my do lek­tu­ry nasze­go krót­kie­go porad­ni­ka. Znajdziesz w nim suge­stie doświad­czo­nych fachow­ców z Poznania, spe­cja­li­zu­ją­cych się w two­rze­niu nowo­cze­snych, a przede wszyst­kim efek­tyw­nych sta­no­wisk targowych.

Daj się zauważyć!

Udział w wyda­rze­niach bran­żo­wych to dosko­na­ły spo­sób na zako­mu­ni­ko­wa­nie swo­jej obec­no­ści na ryn­ku i zdo­by­cie nowych klien­tów oraz part­ne­rów biz­ne­so­wych. Warto jed­nak pamię­tać, że sta­no­wi­sko tar­go­we jest nie tyl­ko miej­scem, gdzie pre­zen­tu­jesz swo­ją ofer­tę, ale przede wszyst­kim – Twoją wizytówką.

Opracowując pro­jekt zabu­do­wy na tar­gi, powi­nie­neś więc doło­żyć wszel­kich sta­rań, by wywrzeć na oglą­da­ją­cych odpo­wied­nie wra­że­nie. Pamiętaj, że dla wie­lu osób będzie to pierw­sze zetknię­cie z daną mar­ką – zadbaj o to, by poka­zać się jako pro­fe­sjo­na­li­sta i god­ny zaufa­nia part­ner. Musisz rów­nież mieć na uwa­dze, że kon­ku­ren­cja tak­że będzie chcia­ła zdo­być nowe kon­tak­ty i zdo­mi­no­wać rynek. Twoje sta­no­wi­sko powin­no więc być tak zapro­jek­to­wa­ne, by zapew­nić Ci prze­wa­gę, a jed­no­cze­śnie nie nara­zić Twojego przed­się­bior­stwa na nie­po­trzeb­ne kosz­ty. Jak to zro­bić? Najważniejsze wska­zów­ki znaj­dziesz poniżej.

Jak po sznurku

Pragnąc stwo­rzyć dobry pro­jekt sto­iska tar­go­we­go, powi­nie­neś spoj­rzeć na swo­je sta­no­wi­sko ocza­mi odwie­dza­ją­ce­go. Zadbaj więc o to, by:

  • było przy­ja­zne, otwar­te i zachę­ca­ło do kon­tak­tu. Weź pod uwa­gę, że odwie­dza­ją­cy halę wysta­wien­ni­czą goście mogą być nie­co zagu­bie­ni – opra­co­wu­jąc kon­cep­cję swo­je­go sto­iska na tar­gi, dołóż więc sta­rań, by wie­dzie­li, że są przy nim mile widziani,
  • zosta­ło podzie­lo­ne na stre­fy. Dzięki temu klient będzie czuł się pew­nie i bez­piecz­nie, a Ty gład­ko przej­dziesz od pierw­sze­go kon­tak­tu do pre­zen­ta­cji swo­jej ofer­ty i zdo­by­wa­nia kontaktów,
  • przy­cią­ga­ło uwa­gę. Nowoczesne sto­iska tar­go­we powin­ny być jak naj­bar­dziej atrak­cyj­ne. Nie bój się śmia­łych roz­wią­zań, chwy­tli­wych haseł czy moc­nych akcen­tów kolorystycznych.

Materiał ma znaczenie

Tworząc zabu­do­wę sto­iska tar­go­we­go musisz zde­cy­do­wać, jakich rodza­jów two­rzy­wa powi­nie­neś użyć do jej wyko­na­nia. Do wybo­ru masz wie­le opcji – pla­stik, metal, drew­no, szkło… Jak wybrać naj­lep­szą? Bardzo prosto:

  • przede wszyst­kim zasta­nów się, jaki rodzaj mate­ria­łu będzie kore­spon­do­wał z Twoją mar­ką. Jeżeli dzia­łasz w dzie­dzi­nie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, metal i szkło będą jak naj­bar­dziej na miej­scu. Jeśli jed­nak ofe­ru­jesz roz­wią­za­nia eko­lo­gicz­ne, lep­szym pomy­słem będzie drew­no, żywe rośli­ny, tek­tu­ra z recy­klin­gu itp.,
  • postaw na jakość. Nie zapo­mi­naj, że sto­iska tar­go­we mają repre­zen­to­wać kon­kret­ną fir­mę i powin­ny budzić odpo­wied­nie sko­ja­rze­nia: pla­stik jest tani, indu­strial­ny beton moder­ni­stycz­ny, a szkło – chłod­ne i przej­rzy­ste. Takie wła­śnie wra­że­nie wywrze na odwie­dza­ją­cych Twoja zabu­do­wa, a co za tym idzie – Twoja firma.

Nie powtarzaj się!

Bardzo waż­ną rze­czą pod­czas pro­jek­to­wa­nia sto­iska tar­go­we­go jest jego indy­wi­du­alizm i ory­gi­nal­ność. Nie zapo­mi­naj, że chcąc zaist­nieć w świa­do­mo­ści swo­ich przy­szłych klien­tów czy kon­tra­hen­tów, musisz sku­tecz­nie przy­cią­gnąć ich uwa­gę. Możesz w tym celu posłu­żyć się roz­ma­ity­mi roz­wią­za­nia­mi – na przykład:

  • nowo­cze­sną tech­no­lo­gią – pamię­taj, że wyko­rzy­stu­jąc mul­ti­me­dia, możesz w pro­sty, a zara­zem atrak­cyj­ny spo­sób zapre­zen­to­wać ofer­tę swo­je­go przedsiębiorstwa,
  • prze­my­śla­ną gra­fi­ką – pro­jek­to­wa­nie sto­isk tar­go­wych wyma­ga opra­co­wa­nia iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej: ozna­cza to, że logo, kolo­ry­sty­ka zabu­do­wy, a nawet bar­wy ulo­tek i mate­ria­łów rekla­mo­wych powin­ny być spójne,
  • cie­ka­wy­mi gadże­ta­mi reklamowymi.

Stoisko dla Ciebie

Stworzenie atrak­cyj­nej, a przede wszyst­kim sku­tecz­nej zabu­do­wy tar­go­wej wca­le nie jest takie trud­ne. Bazując na powyż­szych pora­dach, z pew­no­ścią pora­dzisz sobie z tym wyzwa­niem. Jeżeli jed­nak wolisz sku­pić się na roz­wi­ja­niu swo­je­go biz­ne­su, a pro­jek­to­wa­nie sto­isk chcesz zle­cić pro­fe­sjo­na­li­stom, sko­rzy­staj z naszej pomo­cy . Dzięki temu zyskasz pew­ność, że Twoje sta­no­wi­sko tar­go­we speł­ni swo­je zada­nie, a Ty zdo­bę­dziesz nowe kon­tak­ty i zwięk­szysz przychody.

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl