Nagrodzone projekty – marka ELIXA na Inhorgenta Monachium

Targi są ide­al­nym miej­scem na zapre­zen­to­wa­nie swo­je­go asor­ty­men­tu. Realizując pro­jek­ty sto­isk tar­go­wych nale­ży uwzględ­nić pro­sto­tę oraz este­ty­kę, któ­ra jest zna­czą­ca w bran­ży jubi­ler­skiej. Stworzenie pro­jek­tu, któ­ry będzie efek­tow­nie pre­zen­to­wał eks­klu­zyw­ny i mar­ko­wy asor­ty­ment jest nie lada wyzwa­niem. Na szczę­ście nasi pro­jek­tan­ci, nawet z tak wyma­ga­ją­cy­mi zle­ce­nia­mi, potra­fią sobie świet­nie poradzić.

Kolejny raz nasza pra­ca zosta­ła doce­nio­na przez eks­per­tów. Stoisko Elixa na tar­gach Inhorgenta w Monachium zosta­ło wyróż­nio­ne w kon­kur­sie „Ekspozycja Roku” 2016 w kate­go­rii eks­po­zy­cji tar­go­wych powy­żej 50 m2. Na koń­co­wy wer­dykt mia­ła wpływ funk­cjo­nal­ność sto­iska tar­go­we­go oraz nie­kon­wen­cjo­nal­ne podej­ście do projektu.

Zachęcamy do lek­tu­ry, w któ­rej zosta­ły przed­sta­wio­ne prze­słan­ki suk­ce­su mar­ki Elixa na tar­gach w Monachium.

O wystawcy

Elixa to mar­ka, któ­ra w ide­al­ny spo­sób łączy nowo­cze­sny design z modo­wy­mi tren­da­mi, two­rząc pro­jek­ty dla kobiet prze­bo­jo­wych, odważ­nych i cenią­cych nie­ba­nal­ne dodat­ki. To spoj­rze­nie mar­ka urze­czy­wist­nia zarów­no w pro­jek­tach biżu­te­rii, jak i zegar­ków. Z jed­nej stro­ny to aktu­al­ne ten­den­cje, z dru­giej twór­cy mar­ki skła­da­ją hołd kobie­co­ści – barw­nej, róż­no­rod­nej, intrygującej.

O targach

Inhorgenta to Międzynarodowe Targi Biżuterii, Zegarków i Lifestyle’u w Monachium. Wśród 940 wystaw­ców z 33 kra­jów, aż 36 było z Polski. Targi co roku odwie­dza 30.000 gości i kup­ców z 80 kra­jów – chcą­cych poznać tren­dy na nad­cho­dzą­cy sezon oraz kon­trak­to­wać kolekcje.
Wśród wystaw­ców moż­na zna­leźć m.in. zegar­mi­strzów, gemo­lo­gów, jubi­le­rów i pro­jek­tan­tów biżu­te­rii. Ponadto pod­czas tra­gów moż­na uczest­ni­czyć w poka­zach, pre­mie­rach marek czy cie­ka­wym pro­gra­mie, któ­ry skła­da się z licz­nych semi­na­riów i pane­li dyskusyjnych.

Charakterystyka stoiska

Elegancja, któ­ra stoi za mar­ką ELIXA musia­ła zna­leźć odzwier­cie­dle­nie w zapro­jek­to­wa­nym przez nas sto­isku tar­go­wym. Prestiż, naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­ły, nowo­cze­sny design, a jed­no­cze­śnie rów­nież pro­sto­ta i kla­sy­ka – to ele­men­ty, któ­re zna­la­zły się w projekcie.

Prestiż mar­ki pod­kre­śla­ło pięk­ne, monu­men­tal­ne sto­isko. Całość umiesz­czo­na zosta­ła na pod­świe­tlo­nym pode­ście. Ściany pokry­te były lami­na­tem imi­tu­ją­cym beton.

Góra sto­iska zwień­czo­na zosta­ła nato­miast bane­rem, któ­ry wyko­na­ny został z 40mb tka­ni­ny. Baner gwa­ran­to­wał nasze­mu klien­to­wi widocz­ność, nawet z naj­bar­dziej odle­głej czę­ści hali.

Elementy stoiska

Niezwykle efek­tow­nym ele­men­tem sto­iska był duży light­box z gra­fi­ką modelki.

Istotną rolę sta­no­wi­ły pod­świe­tla­ne logo­ty­py klien­ta, roz­miesz­czo­ne dooko­ła stoiska.

Charakterystycznym ele­men­tem, doda­ją­cym uro­ku sto­isku były pod­świe­tla­ne gablo­ty z plek­si. Wewnątrz znaj­do­wa­ły się pro­duk­ty klienta.

Doskonałe uzu­peł­nie­nie prze­strze­ni sta­no­wi­ły ele­ganc­kie, lakie­ro­wa­ne na wyso­ki połysk eks­po­zy­to­ry, z pod­świe­tlo­nym logiem oraz wnę­trzem. Doskonale speł­nia­ły swo­ją funk­cję i pre­zen­to­wa­ły eks­klu­zyw­ne pro­duk­ty klienta.

40 metro­wy impo­nu­ją­cy baner oka­la­ją­cy sto­isko zapew­niał klien­to­wi widocz­ność na hali targowej.

Duży ekran umoż­li­wiał pre­zen­ta­cję atrak­cyj­nych fil­mów rekla­mo­wych mar­ki Elixa.

Zdecydowana część sto­iska była otwar­ta dla sze­ro­kiej gru­py odbior­ców, tak, by każ­dy zwie­dza­ją­cy mógł zapo­znać się z ofer­tą marki.
Wyjątkowo pre­sti­żo­we mode­le zegar­ków pre­zen­to­wa­ne były nato­miast jedy­nie wybra­nej gru­pie klien­tów. Umieszczone zosta­ły w zamy­ka­nych gablo­tach, któ­re znaj­do­wa­ły się w VIP roomie. Vip room cha­rak­te­ry­zo­wał się pro­stym desi­gnem, mini­ma­li­zmem. Dominowały w nim biel i czerń oraz sza­rość – nawią­zu­ją­ca do beto­no­wych ścian sto­iska. Duży stół i prze­strzeń sprzy­ja­ły nego­cja­cjom oraz zawie­ra­niu nowych kon­trak­tów biznesowych.

Elementy wielokrotnego użytku

Warto pod­kre­ślić, iż zgod­nie z poli­ty­ką fir­my Meliński Minuth i stan­dar­dom Zrównoważonego Zarządzania Eventami ISO 20121 sto­isko zosta­ło zaprojektowane
i wyko­na­ne z myślą o kil­ku­krot­nym wyko­rzy­sta­niu ele­men­tów. Projekt został dosto­so­wa­ny do powierzch­ni oraz loka­li­za­cji i powie­lo­ny na tar­gach Intergift w Madrycie. Elementy zosta­ły wyko­rzy­sta­ne rów­nież ponow­nie w lutym 2017, w trak­cie kolej­nej edy­cji tar­gów Inhorgenta.