Nagrodzone projekty – Meliński Minuth na EUROSHOP Dusseldorf

Nie tyl­ko two­rzy­my sto­iska dla naszych klien­tów, ale rów­nież sami repre­zen­tu­je­my swo­ją ofer­tę na bran­żo­wych impre­zach targowych.
W każ­dej reali­za­cji sta­ra­my się zna­leźć coś nie­po­wta­rzal­ne­go, coś co przy­cią­gnie uwa­gę klien­tów oraz poten­cjal­nych part­ne­rów biz­ne­so­wych. Za ory­gi­nal­ny pomysł i nie­kon­wen­cjo­nal­ne podej­ście do reali­za­cji sto­iska zosta­li­śmy fina­li­stą kon­kur­su Exhibitor Magazine’s pod­czas tar­gów Euroshop 2017 w Dusseldorfie. Stoisko tar­go­we wywo­ła­ło efekt „wow”, któ­ry ocze­ku­je każ­dy wystaw­ca. Naszych pro­jek­tan­tów nie ogra­ni­cza metraż sto­iska. Potrafią oni stwo­rzyć coś nie­po­wta­rzal­ne­go nawet na małych prze­strze­niach. Funkcjonalność i efek­tyw­ne zago­spo­da­ro­wa­nie powierzch­ni to pod­sta­wa. Stąd też, sto­isko zosta­ło rów­nież wyróż­nio­ne w kon­kur­sie Ekspozycja Roku 2017 w ramach kate­go­rii eks­po­zy­cje zagra­nicz­ne do 50 m2. Dodatkowo reali­za­cja zosta­ła opar­ta na zasa­dach zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju przy zasto­so­wa­niu eko­lo­gicz­nych materiałów.
Zapraszamy do prze­czy­ta­nia krót­kie­go wpi­su, któ­ry opi­su­je jak osią­gnę­li­śmy ten sukces.

O nas

Meliński Minuth to zespół kre­atyw­nych ludzi, któ­rych pasją są tar­gi. Wspólnie pra­cu­je­my na suk­ces naszych Klientów, ofe­ru­jąc im kom­plek­so­wą obsłu­gę wystą­pień targowych.
Doskonale zda­je­my sobie spra­wę, jak waż­nym i anga­żu­ją­cym przed­się­wzię­ciem jest dla Firmy udział w bran­żo­wych tar­gach. Dążymy więc do per­fek­cji w indy­wi­du­al­nym pro­jek­to­wa­niu i budo­wa­niu sto­isk tar­go­wych, wie­dząc, że w ostat­nim dniu mon­ta­żu liczą się trzy rzeczy:

  • jakość,
  • ter­mi­no­we odda­nie stoiska,
  • efekt.

O targach

Targi Euroshop, to odby­wa­ją­ce się cyklicz­nie, co 4 lata Międzynarodowe Targi Wyposażenia Sklepów, Sprzedaży i Reklamy. Są nie­zwy­kle pre­sti­żo­we. W Dusseldorfie spo­tkać moż­na świa­to­wych lide­rów sku­pio­nych wokół sze­ro­ko rozu­mia­nej bran­ży even­to­wej. Uczestnicy wyda­rze­nia są podzie­le­ni na 7 kate­go­rii : mar­ke­ting POP, Marketing Expo & Event, Retail Technology, Lighting, Visual Merchandising, Shop Fitting & Store design, Management Food Tech & Energy.
Targi EuroShop są nie tyl­ko miej­scem spo­tkań i nawią­zy­wa­nia rela­cji biz­ne­so­wych, ale i miej­scem gdzie kreu­ją się tren­dy wysta­wien­ni­cze na naj­bliż­sze lata. Cztery lata przy­go­to­wań pomię­dzy kolej­ny­mi edy­cja­mi przy­no­szą efek­ty w posta­ci nie­tu­zin­ko­wych i inno­wa­cyj­nych pro­jek­tów sto­isk. Każde z nich opo­wia­da osob­ną histo­rię, a ich pro­jek­tan­ci prze­ści­ga­ją się w pomy­słach jak przy­cią­gnąć wzrok Klienta.

Charakterystyka stoiska

Stoisko fir­my Meliński Minuth jest mini­ma­li­stycz­neasce­tycz­ne w swo­jej for­mie. Zostało stwo­rzo­ne zgod­nie z zasa­dą, mniej zna­czy wię­cej, a siła tkwi w prostocie.
Projekt jest nowa­tor­ski, ma nie­po­wta­rzal­ny wygląd i indu­strial­ny cha­rak­ter. Jego wyso­kie ścia­ny i strze­li­sta kon­struk­cja nada­ją jemu monu­men­tal­ny wygląd, jed­no­cze­śnie nie przy­tła­cza­jąc poten­cjal­ne­go Klienta, a wręcz prze­ciw­nie swo­ją budo­wą zapra­sza­jąc do środka.
Kluczowym ele­men­tem jest mate­riał, z któ­re­go wyko­na­na zosta­ła kon­struk­cja. Jest to sklej­ka w kolo­rze natu­ral­ne­go drew­na. Surowość mate­ria­łu pozwa­la uzy­skać asce­tycz­ny cha­rak­ter oraz wpi­su­je się w aktu­al­ne trendy.

Siła tkwi w pro­sto­cie, a dia­beł w szcze­gó­łach. Projektantka posta­wi­ła więc na kil­ka przy­cią­ga­ją­cych wzrok ele­men­tów, któ­re nada­ją cha­rak­te­ru cało­ści i spra­wia­ją, że obok sto­iska Meliński Minuth nie moż­na przejść obojętnie.
Silnym akcen­tem są krze­sła w fir­mo­wym kolo­rze, któ­re kon­tra­stu­ją ze spo­koj­ną i sto­no­wa­ną kolo­ry­sty­ką cało­ści prze­strze­ni. Wzrok przy­cią­ga­ją rów­nież suku­len­ty umiesz­czo­ne w szkla­nych naczy­niach. Ciekawym ele­men­tem jest tak­że eko­lo­gicz­ny sznu­rek, któ­ry po odpo­wied­nim zamo­co­wa­niu utwo­rzył „oś cza­su”. Kalendarium, z zazna­czo­ny­mi kamie­nia­mi milo­wy­mi w histo­rii fir­my, od jej zało­że­nia w 1993 roku, aż po wyda­rze­nia bie­żą­ce zosta­ło umiesz­czo­ne na ścia­nie głów­nej wewnątrz sto­iska. Timeline pod­kre­śla boga­te doświad­cze­nie fir­my i akcen­tu­je waż­ne wyda­rze­nie, któ­rym jest nad­cho­dzą­cy jubi­le­usz 25-lecia dzia­łal­no­ści. Elementem przy­ku­wa­ją­cym uwa­gę jest tak­że pod­świe­tlo­ne logo. Umieszczenie go na wyso­ko­ści 5 metrów zapew­ni­ło nam dobrą widocz­ność nawet z dale­kie­go zakąt­ka hali targowej.
Interesującym pomy­słem jest rów­nież ukry­cie w ścia­nie eks­pre­su do kawy. Jest to rów­nież roz­wią­za­nie nie­zwy­kle prak­tycz­ne – eks­pres jest na zewnątrz sto­ika, a nie w zaple­czu, co umoż­li­wia nam przy­go­to­wa­nie kawy nie tra­cąc kon­tak­tu wzro­ko­we­go z Klientem. Po przy­go­to­wa­niu napo­ju może­my jed­nak scho­wać go w ścia­nie tak, by nie zawsze este­tycz­nie wyglą­da­ją­ce urzą­dze­nie nie zabu­rza­ło ide­al­ne­go obra­zu stoiska.

Całość sto­iska łączy motyw ser­ca, któ­ry jest zna­kiem fir­mo­wym Meliński Minuth, widocz­nym na mate­ria­łach mar­ke­tin­go­wych, jak rów­nież towa­rzy­szy nasze­mu hasłu „We love exhi­bi­tions’’. Serce, choć dys­kret­nie, zazna­czo­ne jest zarów­no na zewnątrz, jak i w środ­ku sto­iska. Na pierw­szy rzut oka być może nawet nie widocz­ne, ale takie było zamie­rze­nie. Mówimy do nasze­go Klienta: zatrzy­maj się, a dostrze­żesz wię­cej. Serce ma postać line­ar­ną, pasu­ją­cą w sty­li­sty­ce zarów­no do osi cza­su, jak i meta­lo­wych prę­tów two­rzą­cych nogi krzeseł.

Design oraz nie­tu­zin­ko­wy pomysł na aran­ża­cję sto­iska fir­my Meliński Minuth został doce­nio­ne przez Magazyn Targów Euroshop. Projekt zna­lazł się w gro­nie fina­li­stów pre­sti­żo­we­go kon­kur­su Exhibitors Magazine’s Euroshop Awards.

Ekologia

Projektując sto­iska każ­do­ra­zo­wo prio­ry­te­tem są dla nas nie tyl­ko potrze­by Klienta. Zgodnie ze stan­dar­da­mi ISO 20121 Zrównoważone Zarządzanie Eventami przy­wią­zu­je­my rów­nież wagę do dba­ło­ści o śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Po tar­gach EuroShop wszyst­kie ele­men­ty, któ­re uda­ło nam się zacho­wać zosta­ły wyko­rzy­sta­ne ponow­nie. Specjalnie przy­go­to­wa­ne na tę oka­zję stół oraz lada dosta­ły swo­je dru­gie życie przy kolej­nych realizacjach.