Nagrodzone projekty – marka Grupa Kęty na Aluminium Dusseldorf

Jesteśmy spe­cja­li­sta­mi w aran­ża­cji prze­strze­ni tar­go­wej. Nie tyl­ko dba­my o funk­cjo­nal­ność i naj­wyż­szą jakość sto­iska, ale rów­nież zwra­ca­my uwa­gę na deta­le. Takie podej­ście pozwa­la nam na wzmac­nia­nie pozy­cji lide­ra na rynku.

Owocna współ­pra­ca z Grupą Kęty zachwy­ci­ła zarów­no zwie­dza­ją­cych, jak i współ­wy­staw­ców tar­gów w Dusseldorfie. Po raz kolej­ny zosta­li­śmy wyróż­nie­ni w kon­kur­sie „Ekspozycja Roku” 2016 w kate­go­rii eks­po­zy­cji tar­go­wych powy­żej 50 m2.

Zapraszamy do zer­k­nię­cia na krót­ki arty­kuł, w któ­rym uchy­la­my rąb­ka tajem­ni­cy jak doszło do suk­ce­su Grupy Kęty na are­nie międzynarodowej.

O wystawcy

Grupa Kęty – od lat dostaw­ca wyso­kiej jako­ści zaawan­so­wa­nych pro­duk­tów na bazie alu­mi­nium oraz opa­ko­wań gięt­kich. Niekwestionowany lider na ryn­ku kra­jo­wym, któ­ry dzię­ki stra­te­gii zorien­to­wa­nej na współ­pra­cę z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi kon­cer­na­mi, wzmac­nia suk­ce­syw­nie swo­ją pozy­cję na ryn­ku europejskim.

O targach

Była to jede­na­sta edy­cja Międzynarodowych Targów i Konferencji ALUMINIUM. Targi ALUMINIUM w Niemczech sta­no­wią prze­gląd całej bran­ży alu­mi­nio­wej. Są mię­dzy­na­ro­do­wym miej­scem spo­tkań dostaw­ców, surow­ców, pół­pro­duk­tów i pro­duk­tów goto­wych oraz pro­du­cen­tów maszyn, urzą­dzeń i wypo­sa­że­nia do obrób­ki alu­mi­nium i produkcji.
Blisko 25 tysię­cy mię­dzy­na­ro­do­wych gości poszu­ki­wa­ło nowych roz­wią­zań i tech­no­lo­gii, a udział w tar­gach wzię­ło 992 wystaw­ców z 58 krajów.

Koncepcja stoiska

Projekt powstał ści­śle z myślą o fir­mie klien­ta, jej indu­strial­nym cha­rak­te­rze i pro­duk­tach. Największy i naj­bar­dziej inno­wa­cyj­ny w Polsce pro­du­cent pro­fi­li musiał zostać przed­sta­wio­ny w spo­sób monu­men­tal­nynowo­cze­sny. Prosta for­ma sto­iska zosta­ła prze­ła­ma­na usta­wio­ną na skos kubi­stycz­ną for­mą pię­tra, co wpro­wa­dzi­ło dyna­mi­kę i odzwier­cie­dla­ło ener­gię fir­my. Surowość ponad­cza­so­we­go beto­nu, przed­sta­wio­na za pomo­cą ele­ganc­kie­go lami­na­tu, kore­spon­do­wa­ła zarów­no z bie­lą jak i drew­no­po­dob­ny­mi ele­men­ta­mi, któ­re ocie­pla­ły sto­isko i two­rzy­ły przy­jem­ny kli­mat do roz­mów. Największym wyzwa­niem było poka­za­nie pro­fi­li klien­ta w nie­kon­wen­cjo­nal­ny spo­sób. Wychodząc od banal­ne­go zało­że­nia przed­sta­wie­nia pro­fi­lu twa­rzy ludz­kiej doszli­śmy do wyjąt­ko­wej for­my, któ­ra odzwier­cie­dla nie tyl­ko pro­dukt, ale rów­nież sym­bo­li­zu­je czło­wie­ka żyją­ce­go w erze post­in­du­strial­nej. Dwumetrowa for­ma przy­cią­ga­ła zacie­ka­wio­nych klien­tów oraz spo­tka­ła się z uzna­niem same­go klien­ta, sta­jąc się jego zna­kiem roz­po­znaw­czym. Poza for­mą prze­strzen­ną pro­fi­le zosta­ły poka­za­ne rów­nież gra­ficz­nie w for­mie nadru­ku, któ­ry nawią­zy­wał do zna­nej eks­klu­zyw­nej mar­ki Louis Vuitton. Całości dopeł­nia­ły mini­ma­li­stycz­ne foto­gra­fie pod­kre­śla­ją­ce spój­ny cha­rak­ter stoiska.

Na par­te­rze znaj­do­wa­ły się stre­fy roz­mów, stre­fa pro­duk­to­wa, infor­ma­cyj­na, baro­wa, wypo­czyn­ko­wa a tak­że zamknię­te zaple­cze kuchen­ne i maga­zy­no­we, szat­nia oraz VIP room.
Na pię­trze znaj­do­wa­ła się stre­fa roz­mów dla spe­cjal­nych klientów.

Charakterystyka stoiska

Ważnym ele­men­tem pro­jek­tu jest nie­stan­dar­do­we sko­śnie usta­wio­ne pię­tro z pół­otwar­tym pomiesz­cze­niem – stre­fą wygod­nych roz­mów. Zarówno pod­ło­ga, jak i pię­tro są poło­żo­ne nie­sy­me­trycz­ne wzglę­dem całej powierzch­ni, co nada­je sto­isku dyna­micz­ny charakter.

Podświetlana pod­ło­ga, któ­ra wyróż­nia­ła sto­isko i nada­wa­ła mu lekkości.
Ściany pokry­te lami­na­tem, imi­tu­ją­cym beton nada­wa­ły sto­isku suro­wy charakter.
Zastosowanie pły­ty drew­no­po­dob­nej, ocie­pli­ło indu­strial­ny cha­rak­ter stoiska.

Hasło, jakie towa­rzy­szy­ło klien­to­wi pod­czas tar­gów to „more than exh­tru­sion” i „mehr als nur pres­sen”. Grupa Kęty to fir­ma z ponad 60-letnią tra­dy­cją, two­rzo­na przez zespół liczą­cy pra­wie 4 500 osób. Stoisko pod­kre­śla­ło zarów­no wie­lo­let­nie doświad­cze­nie, jak i nowo­cze­sne stan­dar­dy sto­ją­ce za zna­ną mar­ką klienta.

Przestrzeń zosta­ła zaaran­żo­wa­na tak, aby każ­dy mógł zna­leźć dogod­ne miej­sce na pro­wa­dze­nie nego­cja­cji biz­ne­so­wych. Rozmowy z klien­ta­mi toczy­ły się w VIP roomie, stre­fie wygod­nych roz­mów na pię­trze, stre­fie kanap, przy wyso­kich sto­li­kach, ladzie baro­wej oraz na otwar­tej prze­strze­ni, któ­ra zaj­mo­wa­ła 49m2.
Na pię­trze znaj­do­wa­ła się pół­otwar­ta stre­fa wygod­nych roz­mów zaj­mu­ją­ca 35m2. Przemysłowe lam­py nada­wa­ły wyjąt­ko­wy kli­mat pomiesz­cze­niu, a gra­fi­ki na ścia­nach poka­zy­wa­ły pro­duk­ty i hale pro­duk­cyj­ne klienta.

Logo klien­ta było widocz­ne z każ­dej stro­ny stoiska.

Centralną część sto­iska sta­no­wi ory­gi­nal­ny kształt gło­wy, utwo­rzo­ny z prze­kro­jów pro­fi­li alu­mi­nio­wych klien­ta. Wymiary kon­struk­cji to aż 2,5 x 2,5m. Ten wyjąt­ko­wy ele­ment w kre­atyw­ny spo­sób poka­zał pro­dukt klienta.

Unikatowe wyso­kie sto­ły baro­we zosta­ły wyko­na­ne spe­cjal­nie na potrze­by sto­iska Grupy Kęty. Elementy drew­na i sta­li nawią­zy­wa­ły do pro­duk­tów klien­ta i nada­wa­ły sto­isku indu­strial­nej este­ty­ki. Wyprodukowane z lakie­ro­wa­nej pły­ty wpi­sy­wa­ły się w jego ele­ganc­ki styl i były miej­scem do roz­mów biznesowych.

Na zewnątrz sto­iska znaj­do­wa­ła się lada recep­cyj­na oraz trzy lakie­ro­wa­ne eks­po­zy­to­ry z pro­duk­ta­mi klien­ta. Przy ladzie moż­na było uzy­skać naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o fir­mie i łatwo nawią­zać kon­takt z jej przedstawicielami.

Stoisko Grupa Kęty wyróżniało:

 • monu­men­tal­na, pię­tro­wa konstrukcja,
 • kształt gło­wy uło­żo­ny z pro­fi­li alu­mi­nio­wych klienta,
 • sko­śnie usta­wio­ne piętro,
 • ścia­ny imi­tu­ją­ce beton,
 • sta­lo­we ele­men­ty nawią­zu­ją­ce do pro­duk­tów klienta,
 • pod­świe­tla­ny podest,
 • suro­wy indu­strial­ny cha­rak­ter stoiska,
 • prze­strzen­ne pod­świe­tla­ne logo,
 • zasto­so­wa­nie drewna,
 • prze­my­sło­we oświetlenie,
 • nadruk na poli­wę­gla­nie z pro­fi­la­mi i logo klienta.