Nagrodzone projekty – marka Komplet na POLAGRA-TECH

Wystawcy coraz czę­ściej sta­wia­ją na sto­iska wyko­na­ne z kon­struk­cji drew­nia­nych. Jest to mate­riał, któ­ry nie tyl­ko este­tycz­nie wyglą­da, ale rów­nież moż­na go wyko­rzy­stać w zabu­do­wie kolej­nych sto­isk tar­go­wych. Drewno kró­lo­wa­ło na sto­isku fir­my Komplet Polska na tar­gach Polagra -Tech w Poznaniu gdzie zosta­ło nagro­dzo­ne 3 miej­scem w kate­go­rii eks­po­zy­cji tar­go­wych powy­żej 50 m2 w kon­kur­sie „Ekspozycja Roku” 2016.

Na zwie­dza­ją­cych oprócz walo­rów este­tycz­nych cze­ka­ła rów­nież pysz­nie wyglą­da­ją­ca i sma­ku­ją­ca eks­po­zy­cja, któ­ra zachę­ca­ła do wej­ścia w głąb sto­iska i roz­po­czę­cia roz­mów biz­ne­so­wych połą­czo­nych z degustacją.

Zachęcamy do prze­czy­ta­nia krót­kie­go wpi­su z serii Przegląd nagro­dzo­nych projektów.

O wystawcy

KOMPLET Polska to spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie pie­kar­nic­twa i cukier­nic­twa. To sil­na mar­ka, cie­szą­ca się uzna­niem i zaufa­niem, o sil­nej, indy­wi­du­al­nej toż­sa­mo­ści, bazu­ją­ca na tra­dy­cji, sta­bil­no­ści, racjo­nal­nej poli­ty­ce ceno­wej i jed­no­znacz­nym wize­run­ku. Firma ma swo­je oddzia­ły na całym świecie.

O targach

Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH to skła­da­ją­ca się z dwóch salo­nów tema­tycz­nych, pre­zen­ta­cja naj­now­szych osią­gnięć tech­no­lo­gicz­nych, nowo­ści ryn­ko­wych, czy­li jed­nym sło­wem naj­szer­sza i naj­bar­dziej kom­plek­so­wa ofer­ta firm spo­żyw­czych w jed­nym miej­scu i cza­sie. To wyda­rze­nie, któ­re odwie­dza wyse­lek­cjo­no­wa­na gru­pa pro­fe­sjo­na­li­stów, m.in. kadra zarzą­dza­ją­ca pie­kar­ni, cukier­ni i zakła­dów prze­twór­stwa żyw­no­ści, spe­cja­li­ści ds. pro­duk­cji, zaopa­trze­nia, inży­nie­ro­wie utrzy­ma­nia ruchu, tech­no­lo­dzy, spe­cja­li­ści BHP, przed­sta­wi­cie­le sie­ci han­dlo­wych. To wyjąt­ko­wa oka­zja aby w jed­nym miej­scu i cza­sie zapo­znać się z naj­now­szą ofer­tą sek­to­ra tech­no­lo­gii spożywczych.

Inspiracje

Projekt inspi­ro­wa­ny był aktu­al­ny­mi wnę­trza­mi pie­kar­ni, utrzy­ma­ny­mi w sty­lu prze­my­sło­wo – rusty­kal­nym. Powstał ści­śle z myślą o fir­mie klien­ta. Użycie mate­ria­łów takich jak wikli­no­we kosze, sklej­ka czy ele­men­ty drew­nia­ne nawią­zu­ją do natu­ral­ne­go cha­rak­te­ru pro­duk­tów fir­my. Surowość i pro­sto­ta kon­struk­cji, drew­nia­ne zada­sze­nie, uży­cie belek oraz słu­pów to swo­iste nawią­za­nie do zabu­do­wy wiej­skiej. Natomiast dodat­ki w posta­ci kwia­tów oraz ziół mają dodać lek­ko­ści i świe­żo­ści odda­ją­cej kli­mat domo­we­go ogród­ka. Powstałe w ten spo­sób wra­że­nie zosta­je wzmoc­nio­ne poprzez zesta­wie­nie z deta­la­mi indu­strial­ny­mi, nato­miast bia­ła pod­ło­ga dodat­ko­wo akcen­tu­je drew­nia­ne elementy.

Dokumentacja projektowa

Charakterystyka stoiska

Stoisko zapro­jek­to­wa­no w sty­lu rusty­kal­nym. Drewniane bel­ki oraz natu­ral­ne ele­men­ty pod­kre­śla­ły natu­ral­ny cha­rak­ter pro­duk­tów klien­ta. Jednocześnie two­rzy­ły cie­pły, domo­wy klimat.

Interesujące, barw­ne gra­fi­ki zachę­ca­ły do odwie­dze­nia stoiska.

Podłoga wyko­na­na zosta­ła z bia­łej pły­ty i połą­czo­na z drew­nia­ny­mi akcen­ta­mi, któ­re razem two­rzy­ły spój­ną całość.

Logo fir­my wyeks­po­no­wa­ne zosta­ło na pod­wie­szo­nym bane­rze oraz wkom­po­no­wa­ne w kon­struk­cję stoiska.

Główną atrak­cją przy­go­to­wa­ną przez fir­mę KOMPLET było wypie­ka­nie chle­ba na oczach klien­tów. Dlatego nie­zbęd­nym ele­men­tem sto­iska był blat i miej­sce dla piekarza.

Produkty klien­ta eks­po­no­wa­ne były w szkla­nych lodów­kach, któ­re sta­no­wi­ły część czar­nej, ele­ganc­kiej lady.

Od fron­to­wej stro­ny sto­iska sta­ły drew­nia­ne skrzyn­ki oraz witry­ny chłod­ni­cze w drew­nia­nej obu­do­wie eks­po­nu­ją­ce pro­duk­ty. Zwiedzający mogli rów­nież poroz­ma­wiać z przed­sta­wi­cie­lem fir­my przy ladzie informacyjnej.

Na sto­isku przy­go­to­wa­no dwie otwar­te stre­fy roz­mów. Białe, niskie sto­li­ki przy­po­mi­na­ły wnę­trze kawiar­ni oraz zachę­ca­ły do spró­bo­wa­nia wyro­bów wystaw­cy. Drugą stre­fę roz­mów sta­no­wi­ły atrak­cyj­ne wyso­kie ławy z bar-hokerami.

Naturalny kli­mat dopeł­nia­ły dodat­ki. Żywe rośli­ny, zio­ła w drew­nia­nych donicz­kach oraz wikli­no­we kosze ze świe­żym pie­czy­wem two­rzy­ły atmos­fe­rę domo­we­go ogródka.