Meliński Minuth

Nagrodzone projekty – marka Hush na Orgatec

O wystawcy

Firma HUSH to start-up, któ­ry powstał w 2016 r. Firmę two­rzy zespół ambit­nych desi­gne­rów, któ­rzy pro­jek­tu­ją nowa­tor­skie oraz efek­tow­ne pane­le aku­stycz­ne. Dla pro­du­cen­tów zna­cze­nie ma zarów­no kom­fort, któ­re­go dostar­cza­ją ich pro­duk­ty, jak i ich styl, este­ty­ka oraz naj­wyż­sza jakość wyko­na­nia. Mimo krót­kie­go cza­su ist­nie­nia na ryn­ku, mar­ka jest roz­po­zna­wal­na w Europie oraz Ameryce Północnej, zosta­ła rów­nież doce­nio­na wie­lo­ma pre­sti­żo­wy­mi nagro­da­mi branżowymi.

O targach

Targi ORGATEC to naj­więk­sze tar­gi wypo­sa­że­nia prze­strze­ni biu­ro­wych. Stanowi mię­dzy­na­ro­do­wą plat­for­mę pre­zen­ta­cji idei i roz­wią­zań dla nowo­cze­snych śro­do­wisk pra­cy. Ubiegłoroczna edy­cja – odby­wa­ją­ca się w dniach 25-29 paź­dzier­ni­ka w Kolonii, poświę­co­na była idei „New visions of work”. Na tar­gach ORGATEC 2016 wysta­wia­ło się 671 wystaw­ców z 40 krajów.

Dokumentacja projektowa

Charakterystyka stoiska

Stoisko fir­my HUSH mimo małej powierzch­ni zde­cy­do­wa­nie wyróż­nia­ło się spo­śród innych eks­po­zy­cji tar­go­wych. Wysokie 4-metrowe ścia­ny i cie­ka­wa kolo­ry­sty­ka spra­wia­ły, że nie spo­sób było przejść obok nie­go obojętnie.

Ogromną uwa­gę przy­cią­ga­ły pane­le aku­stycz­ne – pro­duk­ty fir­my, któ­re sta­no­wi­ły głów­ny motyw deko­ra­cyj­ny sto­iska. Odwiedzający mie­li oka­zję zoba­czyć ory­gi­nal­ne wzo­ry na pane­lach, a tak­że prze­ko­nać się o jako­ści ich wykonania.

Wnętrze sto­iska sta­no­wi­ło swo­istą stre­fę „expe­rien­ce”. Dzięki temu odwie­dza­ją­cy mogli doświad­czyć wygłu­sza­ją­ce­go dzia­ła­nia pane­li i chwi­lę odpo­cząć od gwa­ru panu­ją­ce­go na hali tar­go­wej. Wrażenie wyci­sze­nia pogłę­bia­ła wyga­szo­na kolo­ry­sty­ka oraz cie­pła bar­wa oświetlenia.

Estetyczna i pojem­na lada pozwo­li­ła na efek­tyw­ne wyko­rzy­sta­nie nie­du­żej powierzch­ni sto­iska i scho­wa­nie wszyst­kich potrzeb­nych rze­czy. Minimalistyczny efekt dopeł­nia­ły sub­tel­ne dodatki.

Dodatkową prze­strzeń pozwo­li­ło zaosz­czę­dzić ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nie zapro­po­no­wa­ne przez pro­jek­tan­ta – pre­zen­ta­cja pane­li pro­du­cen­ta na pię­tro­wym rega­le. Dzięki temu odwie­dza­ją­cy sto­isko mogli w łatwy spo­sób przyj­rzeć się bli­żej produktom.