Targi POLECO w Poznaniu

Ostatnio mie­li­śmy oka­zję prze­nieść się do świa­ta eko­lo­gii, zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju oraz naj­now­szych tech­no­lo­gii dla ochro­ny kli­ma­tu i gospo­dar­ki komu­nal­nej. Miało to miej­sce pod­czas tar­gów POLECO orga­ni­zo­wa­nych przez Grupę MTP w dniach 13 – 15 paź­dzier­ni­ka br. Wydarzenie cie­szy­ło się dużym zain­te­re­so­wa­niem pro­fe­sjo­na­li­stów z bran­ży o czym świad­czył boga­ty pro­gram wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych oraz zapeł­nio­ne hale targowe.

Targi ochro­ny śro­do­wi­ska mia­ły na celu poka­za­nie nowych metod recy­klin­gu, zbie­ra­nia odpa­dów oraz ich prze­twa­rza­nia. Wystawcy z Polski i z zagra­ni­cy przed­sta­wi­li kom­plek­so­wą ofer­tę naj­now­szych eko­lo­gicz­nych tren­dów i inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii. W dzi­siej­szych cza­sach dba­nie o śro­do­wi­sko natu­ral­ne jest bowiem fun­da­men­tem dzia­ła­nia każ­dej organizacji.

Meliński Minuth pod­czas tar­gów POLECO miał przy­jem­ność po raz kolej­ny współ­pra­co­wać z fir­mą EKOCEL, nale­żą­cą do mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py Zoeller. Nasz klient jest nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem na pol­skim ryn­ku w zakre­sie dostar­cza­nia nowo­cze­snych roz­wią­zań dla firm komu­nal­nych. Nadrzędnym celem spół­ki EKOCEL jest roz­wój przy zacho­wa­niu wyso­kiej jako­ści pro­duk­tów i usług oraz odpo­wie­dzial­no­ści za środowisko.

Nie trud­no się dzi­wić, że to pra­wie 1 500 m2 sto­isko fir­my EKOCEL wzbu­dzi­ło zachwyt jury kon­kur­su Acanthus Auerus i zdo­by­ło nagro­dę Złotego Akanta. Nagroda za uni­ka­to­wość sto­iska tar­go­we­go zgod­ne­go ze stra­te­gią mar­ke­tin­go­wą oraz iden­ty­fi­ka­cją wizu­al­ną fir­my jest nie lada wyróż­nie­niem w bran­ży wysta­wien­ni­czej. Zachęcamy do zapo­zna­nia się z ideą, któ­ra przy­świe­ca­ła zespo­ło­wi zaan­ga­żo­wa­ne­mu w pra­ce projektowe.

Prawie 1 500 m2 powierzch­nia potrze­bo­wa­ła jej sca­le­nia poprzez zaak­cen­to­wa­nie gra­ni­cy sto­iska. Do tego celu wyko­rzy­sta­no pod­wie­sza­ne logo­ty­py, któ­re pozwa­la­ją zwie­dza­ją­cym w dotar­ciu na prze­strzeń eks­po­zy­cyj­ną wystaw­cy. Zaprojektowane i wyko­na­ne sto­isko było prze­strzen­ne i utrzy­ma­ne w jasnych kolo­rach: bie­li i sza­rym. Zastosowanie takich barw spra­wi­ło, że sto­isko pre­zen­to­wa­ło się nowo­cze­śnie, a przy­tul­no­ści poszcze­gól­nym stre­fom doda­ło zasto­so­wa­nie ele­men­tów z natu­ral­ne­go drew­na i deko­ra­cji roślin­nych w posta­ci żywej, zie­lo­nej ścia­ny. Walory este­tycz­ne sto­iska współ­gra­ły z jego funk­cjo­nal­no­ścią i zosta­ło ono podzie­lo­ne na róż­ne strefy:

  • Strefa eks­po­zy­cyj­na – to na niej umiej­sco­wio­no pro­duk­ty fir­my EKOCEL. Zostały one stra­te­gicz­nie roz­miesz­czo­ne na całej prze­strze­ni eks­po­zy­cyj­nej. Każdy pojazd był w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia dzię­ki odpo­wied­nio nakie­ro­wa­ne­mu oświe­tle­niu. Doskonale wyeks­po­no­wa­ny został pro­dukt pre­mio­wy – śmie­ciar­ka, za któ­ry fir­ma otrzy­ma­ła nagro­dę Złoty Medal MTP. Wiszące nad samo­cho­dem duże bia­łe kule oraz kule leżą­ce przed nim na roz­cho­dzą­cym się torze zazna­czo­nym czer­wo­ny­mi linia­mi instynk­tow­nie nakie­ro­wy­wa­ły zwie­dza­ją­cych do naj­waż­niej­sze­go pro­duk­tu na stoisku.

  • Strefa baro­wa – stre­fa ta jest utrzy­ma­na w este­ty­ce mini­ma­li­stycz­nej. Biała lada roz­świe­tlo­na od dołu lam­pa­mi ledo­wy­mi, bia­łe ścia­ny i biało-drewniane hoke­ry spra­wia­ły, że miej­sce ema­no­wa­ło czy­sto­ścią, a jed­no­cze­śnie nowo­cze­sno­ścią, tym bar­dziej, iż fir­ma cate­rin­go­wa zacho­wa­ła wszel­kie wymo­gi sani­tar­ne. Klient mógł tam nie tyl­ko skosz­to­wać prze­ką­sek, lecz tak­że nała­do­wać swo­je urzą­dze­nia mobil­ne dzię­ki stre­fie łado­wa­nia na bla­cie baru.

  • Strefa mul­ti­me­dial­na – w dzi­siej­szych cza­sach naj­bar­dziej dzia­ła na nas obraz, zwłasz­cza obraz rucho­my. Zastosowaliśmy więc takie nowo­cze­sne roz­wią­za­nie na sto­isku Ekocel. Uwagę zwie­dza­ją­cych przy­cią­gał duży ekran mul­ti­me­dial­ny pre­zen­tu­ją­cy port­fo­lio wystaw­cy. Odwiedzający mogli zazna­jo­mić się z pro­duk­ta­mi w bar­dzo przy­ja­zny i wygod­ny spo­sób, bowiem przed ekra­nem zamon­to­wa­li­śmy sie­dzi­ska zapew­nia­ją­ce wygo­dę oglą­da­nia, by móc póź­niej następ­nie przejść do roz­mów biz­ne­so­wych w stre­fie klienta
  • Strefa klien­ta – ta stre­fa zosta­ła wydzie­lo­na i zapro­jek­to­wa­na z myślą o swo­bo­dzie roz­mów biz­ne­so­wych i pro­wa­dzo­nych nego­cja­cji. Komfort w niej został zapew­nio­ny poprzez odgro­dze­nie pod­stref wyso­ki­mi bia­ły­mi doni­ca­mi z zie­lo­ny­mi kwia­ta­mi oraz umiej­sco­wio­ny­mi bia­ły­mi kana­pa­mi, by móc poczuć się wygod­nie i spo­koj­nie w czy­stym oto­cze­niu, jed­no­cze­śnie nie zapo­mi­na­jąc o ofer­cie Ekocel – krót­ki­mi hasła­mi wyeks­po­no­wa­nej na ścia­nach bocznych.
  • Zielona ścia­na – hasłem prze­wod­nim tar­gów była sze­ro­ko poję­ta eko­lo­gia. Dlatego też mno­gość natu­ral­nych ele­men­tów zie­lo­nych poja­wi­ła się na sto­isku fir­my EKOCEL. Zdecydowanie uwa­gę zwie­dza­ją­cych przy­cią­ga­ła ścia­na wyko­na­na z roślin i jasne­go natu­ral­ne­go drew­na, na któ­rej umiej­sco­wio­ne logo i hasło – „ W czym może­my pomóc?” – sprzy­ja­ło wra­że­niu otwar­to­ści fir­my na ludzi, poten­cjal­nych klien­tów, jak i na śro­do­wi­sko natu­ral­ne. W tym har­mo­nij­nym i spo­koj­nym miej­scu moż­na było odpo­cząć oraz podzi­wiać całość eks­po­zy­cji w ocze­ki­wa­niu na roz­mo­wy handlowe.

Przypominamy o wstęp­nej ana­li­zie kalen­da­rza tar­go­we­go 2022. Kolejny sezon tar­go­wy zbli­ża się WIELKIMI kro­ka­mi, ale już teraz zachę­ca­my do pla­no­wa­nia swo­jej przy­szłej reali­za­cji. Oczywiście z NAMI! Pomożemy na każ­dym eta­pie, od pro­jek­tu po samą realizację.

Czekamy na zapytania!

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19
marketing@melinski-minuth.com.pl