Nagrodzone Projekty – marka Sharp na IFA Berlin

Firma Meliński Minuth jest pio­nie­rem w aran­ża­cji prze­strze­ni eks­po­zy­cyj­nej, któ­ra ma za zada­nie dum­nie repre­zen­to­wać mar­kę klien­ta. Nieszablonowe myśle­nie pro­jek­tan­tów spo­ty­ka się z ory­gi­nal­ną wizją wystaw­cy. Stoisko na tar­gach jest pro­duk­tem koń­co­wym tej owoc­nej współpracy.
Prezentowanie swo­jej mar­ki na tar­gach to jeden z naj­bar­dziej efek­tyw­nych narzę­dzi mar­ke­tin­go­wych. Pozwala to na zapre­zen­to­wa­nie swo­je­go poten­cja­łu, co prze­kła­da się na zna­le­zie­nie nowe­go gro­na klien­tów. Po zakoń­cze­niu tar­gów waż­ne jest, aby zare­kla­mo­wać swo­je sto­isko w mediach spo­łecz­no­ścio­wych i pochwa­lić się pro­duk­tem koń­co­wym w posta­ci wyjąt­ko­we­go stoiska.
W tym wpi­sie dema­sku­je­my przy­czy­ny suk­ce­su mar­ki Sharp na tar­gach IFA w Berlinie 2017. Stoisko zosta­ło wyróż­nio­ne w kon­kur­sie “Ekspozycja Roku” w ramach kate­go­rii powy­żej 50 m2.

O wystawcy

UMC Polska zało­żo­ne zosta­ło w 2006 roku jako Sharp Manufacturing Poland. Od same­go począt­ku zna­kiem fir­mo­wym UMC jest naj­no­wo­cze­śniej­sza pro­duk­cja, a fabry­ka speł­nia naj­wyż­sze świa­to­we stan­dar­dy. Zakład UMC Polska, któ­ry poło­żo­ny jest na obrze­żach Torunia jest czę­ścią fir­my zaj­mu­ją­cej się mon­ta­żem, sprze­da­żą i obsłu­gą posprze­da­żo­wą tele­wi­zo­rów w Europie. Zatrudnia ponad 1000 pro­fe­sjo­na­li­stów nie tyl­ko w Polsce, ale i na Słowacji, w Chinach oraz w Europie Zachodniej.

Sharp od ponad stu lat opra­co­wu­je jedy­ne w swo­im rodza­ju pro­duk­ty i roz­wią­za­nia, któ­re przy­no­szą korzy­ści spo­łe­czeń­stwu i fir­mom. Motto mar­ki, od począt­ku jej dzia­łal­no­ści pozo­sta­je nie­zmien­ne: dąży­my do dosko­na­ło­ści.
Historia mar­ki zaczę­ła się od wyna­le­zie­nia auto­ma­tycz­ne­go ołów­ka „Ever-Sharp”(zawsze ostry), od któ­re­go wywo­dzi się nazwa fir­my. Od tam­te­go momen­tu regu­lar­nie two­rzą inno­wa­cyj­ne pro­duk­ty. Sharp wpro­wa­dził na rynek mię­dzy inny­mi pierw­sze japoń­skie tele­wi­zo­ry i odbior­ni­ki radio­we, a tak­że pierw­sze na świe­cie kal­ku­la­to­ry LCD. A był to dopie­ro początek.
Po upły­wie stu­le­cia Sharp nadal może poszczy­cić się pozy­cją lide­ra w swo­jej bran­ży, wciąż opra­co­wu­je inno­wa­cje nagra­dza­ne w pre­sti­żo­wych kon­kur­sach. Marka Sharp cie­szy się też nie­usta­ją­cą popu­lar­no­ścią i zaufa­niem Konsumentów na całym świecie.

O targach

Targi Elektroniki użyt­ko­wej IFA to jed­na z naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych imprez z pogra­ni­cza biz­ne­su, nauki, han­dlu i pro­duk­cji. Po raz pierw­szy impre­za ta odby­ła się w 1924 roku pod nazwą Berlin Radio Show. Corocznie tar­gi IFA odwie­dza­ją tłu­my miło­śni­ków sprzę­tu mul­ti­me­dial­ne­go spra­gnio­nych nowo­ści przed­sta­wia­nych przez wio­dą­cych pro­du­cen­tów elek­tro­ni­ki kon­su­menc­kiej. To wła­śnie w Berlinie podzi­wiać moż­na pre­mie­ro­we pro­duk­ty, naj­no­wo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie, inno­wa­cje i tren­dy. Targom towa­rzy­szy boga­ty pro­gram imprez dodat­ko­wych, dają­cych jed­no­cze­śnie sze­ro­ki i pogłę­bio­ny ogląd obec­nych tren­dów i prze­wi­dy­wa­nych przy­szłych kie­run­ków roz­wo­ju elek­tro­ni­ki użytkowej.

Projekt

Biorąc pod uwa­gę ilość ele­men­tów i sto­pień skom­pli­ko­wa­nia sto­iska nale­ży pod­kre­ślić ilość pra­cy wło­żo­nej w powsta­nie pro­jek­tu. Proces pro­jek­to­wy trwał pół roku, podzie­lo­ny był na eta­py i wspól­nie z Klientem sys­te­ma­tycz­nie udo­sko­na­la­ny. Projekt pod­le­gał wie­lu mody­fi­ka­cjom, tak, by osta­tecz­na wer­sja w peł­ni satys­fak­cjo­no­wa­ła Klienta. Finalnie wspól­nie z Klientem wypra­co­wa­ny został pro­jekt, któ­ry jed­no­cze­śnie był pięk­ny, zwra­cał uwa­gę zwie­dza­ją­cych, ale tak­że był funk­cjo­nal­ny i wygodny.
Stoisko peł­ni­ło rolę par­ku nowych tech­no­lo­gii, któ­re zwie­dza­ją­cy może eks­plo­ro­wać godzi­na­mi. Pełne zaka­mar­ków i naszpi­ko­wa­ne naj­now­szą tech­no­lo­gią – zarów­no w dzie­dzi­nie mul­ti­me­diów, jak i zabu­do­wy targowej.
Ze wzglę­du na dużą powierzch­nię sto­iska, park tech­no­lo­gicz­ny i tema­tycz­ne gru­py pro­duk­to­we, zosta­ły ozna­czo­ne i usta­wio­ne tak by, zapew­nić odpo­wied­ni kie­ru­nek zwiedzania.
Oświetlone linie na ścia­nach, stwo­rzy­ły swo­istą sieć powią­zań i inte­gro­wa­ły poszcze­gól­ne czę­ści stoiska.
Linearne ozdo­by były moty­wem powta­rza­ją­cym się na sto­isku. Widoczne na ścia­nach, sufi­cie i pod­ło­dze nada­wa­ły spój­ny cha­rak­ter cało­ści przestrzeni.

Podział stoiska

Strefa zamknię­ta B2B. W skład stre­fy wchodzą:

 • Lada recep­cyj­na – znaj­do­wa­ła się przy wej­ściu do stre­fy zamknię­tej. Była miej­scem, w któ­rym uzy­skać moż­na było naj­waż­niej­sze infor­ma­cje, a tak­że zaanon­so­wać się na umó­wio­ne spotkanie.
 • VIP room – w spe­cjal­nie zaaran­żo­wa­nych poko­jach spo­tkań i roz­mów Klientom zapew­nio­na zosta­ła pry­wat­ność nie­zbęd­na do pro­wa­dze­nia roz­mów han­dlo­wych. Każdy z pokoi zaaran­żo­wa­ny został w uni­ka­to­wym i sper­so­na­li­zo­wa­nym sty­lu. Dziewięć powsta­łych na sto­isku pomiesz­czeń do roz­mów jest odzwier­cie­dle­niem roz­ma­chu i glo­bal­nej dzia­łal­no­ści mar­ki, a tak­że euro­pej­skich i świa­to­wych sto­lic: Londynu, Berlina, Paryża, Barcelony, Monachium, Tokio, Bratysławy, Warszawy i Amsterdamu. Spersonalizowanie pokoi, czy­ni każ­dy z nich nie­po­wta­rzal­nym i zaska­ku­ją­cym dla Klienta. Sprawia też, że sto­isko jest wielowymiarowe.
 • Strefa relak­su – w stre­fie zamknię­tej znaj­do­wa­ło się miej­sce, któ­re pozwa­la­ło na chwi­lę ode­rwać się od zgieł­ku i hała­su tar­go­we­go. Na wygod­nych kana­pach moż­na było pocze­kać na umó­wio­ne spo­tka­nie i zła­pać oddech delek­tu­jąc się kawą.
 • Showroom – zamknię­te pomiesz­cze­nie, w któ­rym zapro­sze­ni Goście mogli zapo­znać się z ofer­tą pro­duk­to­wą mar­ki Sharp. Dzięki przy­tłu­mio­ne­mu świa­tłu otrzy­ma­li­śmy atmos­fe­rę sprzy­ja­ją­cą roz­luź­nie­niu i wyci­sze­niu. Oświetlenie skie­ro­wa­ne bez­po­śred­nio na pro­duk­ty uwy­pu­kla­ło nato­miast ich zalety.
 • Strefa gastro­no­micz­na – fir­ma UMC chcąc zapew­nić swo­im Klientom pełen kom­fort zadba­ła tak­że o ich żołąd­ki. W dwóch kuch­niach przy­go­to­wy­wa­ne były dania i prze­ką­ski ser­wo­wa­ne w stre­fie restau­ra­cyj­nej. Dla Klientów przy­go­to­wa­no rów­nież stre­fę barową.

Strefa otwar­ta ogól­no­do­stęp­na. W skład stre­fy wchodzą:

 • Strefa eks­po­zy­cyj­na – sta­no­wi­ła cen­trum sto­iska. Została ona podzie­lo­na na tema­tycz­ne dzia­ły: TV LINEUP, Kuchnie, Audio, Smartphon, Concepty, Roboty. Dzięki wiszą­cym light­bo­xom w kształ­cie kwa­dra­tów, stre­fy te były bar­dzo łatwo widocz­ne dla Zwiedzających. W cen­trum stre­fy eks­po­zy­cyj­nej znaj­do­wa­ły się nowo­ści, któ­re sku­pia­ły wzrok fanów nowych tech­no­lo­gii. Ścieżki tech­no­lo­gicz­ne umiesz­czo­ne na pod­ło­dze oraz sufi­cie sto­iska wyzna­cza­ły nato­miast dal­szy kie­ru­nek zwie­dza­nia i pro­wa­dzi­ły Klientów do kolej­nych grup produktowych.
 • Audioroom – miej­sce w któ­rym naj­le­piej czu­li się melo­ma­ni. Zamknięta prze­strzeń, w któ­rej słu­chacz mógł sku­pić się na czy­stych dźwię­kach uzy­ska­nych dzię­ki naj­wyż­szej jako­ści sprzę­to­wi. Słuchawki dla zwie­dza­ją­cych umiesz­czo­ne zosta­ły na drew­nia­nych eks­po­zy­to­rach w kształ­cie głów.
 • Scena dla robo­tów – pre­zen­to­wa­no na niej nie­zwy­kłe poka­zy ich syn­chro­nicz­ne­go tań­ca. Warto rów­nież zwró­cić uwa­gę na eks­po­zy­to­ry, któ­re pre­zen­to­wa­ły ten pro­dukt Klienta w powięk­sze­niu. Jednocześnie dzię­ki uży­ciu róż­no­ko­lo­ro­wych świa­teł LED robo­ty były wyraź­nie zazna­czo­ne i widocz­ne z daleka.
 • Scena cen­tral­na – miej­sce, w któ­rym odby­wa­ły się even­ty dla Zwiedzających. W pierw­szy dzień tar­gów przed­sta­wi­cie­lom mediów wła­śnie tu zapre­zen­to­wa­no nowo­ści technologiczne.

Elementy stoiska

 • Pająk” umiesz­czo­ny pod sufi­tem hali to for­ma prze­strzen­na ście­żek tech­no­lo­gicz­nych, któ­re pro­wa­dzi­ły do kolej­nych stref pro­duk­to­wych. Kierunek zwie­dza­nia wyty­cza­ło pro­gra­mo­wa­ne oświe­tle­nie LED Blade. Wielobarwne świa­tło miga­ło i pły­nę­ło od środ­ka sto­iska do kolej­nych stref eks­po­zy­cyj­nych. Podwieszana for­ma prze­strzen­na była ele­men­tem przy­cią­ga­ją­cym wzrok Klienta, nawet z dal­szych zakąt­ków hali.
 • Stoisko fir­my UMC wyko­na­ne zosta­ło z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów. Połączone zosta­ły nie tyl­ko tak, by odzwier­cie­dlać naj­now­sze tren­dy, ale też two­rzyć spój­ną całość. Płyty imi­tu­ją­ce beton dosko­na­le kom­po­no­wa­ły się z nowo­cze­snym wnę­trzem sto­iska. Tworzyły rów­nież ide­al­ne tło dla pro­duk­tów Klienta.
 • Ważnym ele­men­tem ozdob­nym sto­iska były rośli­ny. Ocieplały one pomiesz­cze­nia kre­owa­ły sprzy­ja­ją­cy roz­mo­wom biz­ne­so­wym kli­mat. Najbardziej cha­rak­te­ry­stycz­na i przy­cią­ga­ją­ca wzrok była ścia­na z mchu.

Niewątpliwym suk­ce­sem mar­ki Sharp pod­czas tar­gów IFA były licz­ne infor­ma­cje pra­so­we prze­ka­zy­wa­ne przez dzien­ni­ka­rzy na całym świe­cie. Internet został dosłow­nie zala­ny new­sa­mi ze sto­iska, a zwłasz­cza o pre­mie­ro­wych pro­duk­tach koncernu.
Cieszymy się, że nasza pra­ca pomo­gła glo­bal­nej mar­ce na odnie­sie­nie suk­ce­su targowego.

Jeżeli poszu­ku­jesz inspi­ru­ją­cych pro­jek­tów na swo­je sto­isko tar­go­we zachę­ca­my do kontaktu.
Nasz zespół z przy­jem­no­ścią omó­wi two­je ocze­ki­wa­nia dora­dzi, któ­re roz­wią­za­nie będzie naj­bar­dziej skuteczne.

Zaufaj pro­fe­sjo­na­ili­stom.