Wykorzystaj marketing sensoryczny na swoim stoisku targowym!

Luksusowy wystrój wnę­trza, deli­kat­na muzy­ka sączą­ca się z gło­śni­ków, orien­tal­ny zapach wita­ją­cy klien­tów prze­kra­cza­ją­cych pro­gi… To wca­le nie przy­pa­dek. Człowiek odbie­ra rze­czy­wi­stość nie tyl­ko poprzez jej logicz­ną ana­li­zę, ale tak­że na pozio­mie pod­świa­do­mym. Umiejętne oddzia­ły­wa­nie na zmy­sły pozwa­la stwo­rzyć atmos­fe­rę zachę­ca­ją­cą do zaku­pów. W świe­cie rekla­my takie dzia­ła­nia okre­śla się mar­ke­tin­giem sen­so­rycz­nym. W dzi­siej­szym wpi­sie pod­po­wia­da­my jak wyko­rzy­stać go, gdy pro­jek­tu­je się sto­iska tar­go­we. Przeczytaj i poznaj spraw­dzo­ne triki!

Czym jest marketing sensoryczny?

Marketing sen­so­rycz­ny to sze­reg oddzia­ły­wań na zmy­sły odbior­cy, któ­re pozwa­la­ją na sku­tecz­ną pro­mo­cję pro­duk­tów lub usług. Ich celem jest pośred­nie wpły­wa­nie na pod­świa­do­mość w taki spo­sób, aby wywo­łać pozy­tyw­ne sko­ja­rze­nia. Każdy ele­ment kam­pa­nii musi być spój­ny z wize­run­kiem fir­my. Jego osta­tecz­nym zało­że­niem jest roz­bu­dze­nie chę­ci posia­da­nia kon­kret­nych dóbr.

Jak wykorzystać marketing sensoryczny na stoiskach targowych?

Najlepsze efek­ty pozwa­la uzy­skać oddzia­ły­wa­nie na wszyst­kie doświad­cze­nia zmy­sło­we kon­su­men­ta. Nie zawsze jest to jed­nak moż­li­we, dla­te­go naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­ne są tech­ni­ki opra­co­wa­ne z myślą o:

  • słu­chu (audio­mar­ke­ting),
  • węchu (aro­ma­mar­ke­ting),
  • wzro­ku (digi­tal signage).

Wzrok

Projektujesz sto­iska na tar­gi bran­żo­we? Zadbaj o ich spój­ność i odpo­wied­nią este­ty­kę. Digital signa­ge to naj­po­pu­lar­niej­szy rodzaj mar­ke­tin­gu sen­so­rycz­ne­go, któ­ry daje ogrom­ne moż­li­wo­ści. Pamiętaj jed­nak, że jed­no­cze­śnie budzi on zaan­ga­żo­wa­nie na naj­bar­dziej świa­do­mej płasz­czyź­nie, dla­te­go nie­któ­rzy odbior­cy mogą być na nie­go nie­co odporni.

Profesjonalne sta­no­wi­ska tar­go­we zawsze powin­ny wpi­sy­wać się w iden­ty­fi­ka­cję wizu­al­ną mar­ki. Motyw prze­wod­ni dopa­suj do swo­jej ofer­ty. Zadbaj o przy­cią­ga­ją­cą wzrok kolo­ry­sty­kę i cie­ka­we mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne. Nie zapo­mi­naj tak­że o pod­świe­tle­niu – stru­mień świa­tła dosko­na­le spraw­dzi się do pod­kre­śle­nia eks­po­zy­cji z pro­duk­ta­mi w gablot­kach, na pół­kach lub podestach.

Słuch

Audiomarketing dosko­na­le wspie­ra sprze­daż w cen­trach han­dlo­wych, buti­kach, dro­ge­riach, salo­nach SPA, gabi­ne­tach kosme­tycz­nych. Najłatwiej jest go wyko­rzy­stać w sprze­da­ży pro­duk­tów i usług, któ­re koja­rzą się z relak­sem i odpo­czyn­kiem. Spokojne i koją­ce dźwię­ki relak­su­ją i wpro­wa­dza­ją w dobry nastrój. Stoisko tar­go­we to obszar na halach, gdzie obok znaj­du­je się wie­lu innych wystaw­ców. Panuje tutaj duży hałas, czę­sto to orga­ni­za­tor impre­zy włą­cza muzy­kę. Z tego powo­du ten typ mar­ke­tin­gu sen­so­rycz­ne­go będzie dość trud­ny do reali­za­cji w prak­ty­ce. Czasami jed­nak fir­my mogą odtwa­rzać na swo­im sta­no­wi­sku jin­giel czy hasło reklamowe.

Smak

Skojarzenia sma­ko­we to dosko­na­ły spo­sób pro­mo­cji. Smak czę­sto koja­rzy się z bez­pie­czeń­stwem dzie­ciń­stwa, dla­te­go dosko­na­le oddzia­łu­je na emo­cje. Stoiska tar­go­we nie muszą ozna­czać jedy­nie poka­zu pro­duk­tów, udo­stęp­nia­nia ulo­tek i odpo­wia­da­nia na pyta­nia zwie­dza­ją­cych. W przy­pad­ku wyro­bów spo­żyw­czych czy napo­jów war­to orga­ni­zo­wać degu­sta­cje. Ten typ mar­ke­tin­gu sen­so­rycz­ne­go na tar­gi spraw­dzi się rów­nież dla restau­ra­cji czy kawiarni.

Węch

Otaczanie się pięk­ny­mi zapa­cha­mi to bar­dzo dobry spo­sób na odprę­że­nie. Aromatyzowanie pomiesz­czeń han­dlo­wych, punk­tów usłu­go­wych oraz biur ma na celu two­rze­nie pozy­tyw­nej atmos­fe­ry. Miłe aro­ma­ty są pod­świa­do­mie odbie­ra­ne przez czło­wie­ka jako coś przy­jem­ne­go. Coraz wię­cej firm wyko­rzy­stu­je to zało­że­nie i two­rzy swo­je wła­sne kom­po­zy­cje, któ­re mają stać się wizy­tów­ką ich marki.

Podczas pro­jek­to­wa­nia sto­iska na tar­gi war­to wyko­rzy­stać olej­ki zapa­cho­we. Sprawią one, że prze­strzeń wystaw­cy będzie odbie­ra­na przez zwie­dza­ją­cych jako miej­sce bar­dziej prestiżowe.

Marketing sensoryczny na targach – zadbaj o perfekcyjne stoisko dla swojej firmy

Chcesz, aby udział w tar­gach przy­niósł Twojej fir­mie mak­sy­mal­ne korzy­ści wize­run­ko­we, pre­sti­żo­we i rekla­mo­we? Projektujemy i kom­plek­so­wo mon­tu­je­my sto­iska tar­go­we z dba­ło­ścią o naj­drob­niej­sze szcze­gó­ły. Na życze­nie klien­ta może­my wyko­rzy­stać zało­że­nia mar­ke­tin­gu sen­so­rycz­ne­go, aby jesz­cze lepiej wyróż­nić mar­kę na tle kon­ku­ren­cji. Sprawdź szcze­gó­ły na naszej fir­mo­wej stro­nie i oddzia­łuj na wszyst­kie zmy­sły odbiorców!