Ogrody wertykalne – kreatywny pomysł na stoisko targowe

Kolorowe insta­la­cje świetl­ne, wygod­ne krze­sła, roll-upy w fir­mo­we bar­wy i hasła… To wszyst­ko jest powszech­nie spo­ty­ka­ne na sto­iskach tar­go­wych. Obecnie, by przy­cią­gnąć uwa­gę odwie­dza­ją­cych na wiel­kiej hali wysta­wien­ni­czej, trze­ba pójść o krok dalej. Warto się­gnąć po to, co nie­sza­blo­no­we. My pro­po­nu­je­my desi­gner­ski, a jed­no­cze­śnie eko­lo­gicz­ny ele­ment: ogród wer­ty­kal­ny. Co to takie­go? Dlaczego opła­ca się usta­wić go na przy­dzie­lo­nej Twojej fir­mie prze­strze­ni wysta­wien­ni­czej? Już wyjaśniamy!

Czym jest ogród wertykalny?

Najprościej ujmu­jąc, jest to ścia­na roślin. To żywa, zie­lo­na kon­struk­cja, zaaran­żo­wa­na w pio­nie. Na bazo­wych mate­ria­łach, pokry­tych zwy­kle ochron­ną folią PCV, two­rzy się spe­cjal­nie kie­sze­nie lub pane­le, wypeł­nio­ne rośli­na­mi. Są to m.in. fiku­sy, papro­cie, skrzy­dło­kwia­ty, antu­rium czy filo­den­dro­ny. Nierzadko ścian­ki takie mają swój wła­sny sys­tem nawad­nia­nia. Mogą one być insta­lo­wa­ne na zewnątrz, ale i we wnę­trzach miesz­kal­nych, insty­tu­cjach publicz­nych, a nawet na even­tach bran­żo­wych – w tym tar­gach.

Do zalet ogro­du wer­ty­kal­ne­go nale­ży m.in.:

  • este­tycz­ny, ory­gi­nal­ny wygląd,
  • wpi­sy­wa­nie się w ideę bli­sko­ści z naturą,
  • kre­owa­nie przy­jem­nej atmos­fe­ry relak­su i wyciszenia,
  • wchła­nia­nie zanie­czysz­czeń z powietrza,
  • pro­duk­cja tlenu.

Alternatywą dla ścia­ny z żywych roślin, świet­ną na sta­no­wi­ska tar­go­we, jest wer­ty­kal­ny ogród z mchu. Nie wyma­ga on dodat­ko­we­go nawad­nia­nia i wyka­zu­je wła­ści­wo­ści antystatyczne.

Wertykalne ogrody na stoisku targowym? Oczywiście!

Być może zasta­na­wiasz się: czy war­to posta­wić na takie roz­wią­za­nie na fir­mo­wych tar­gach? Cóż, nie musisz pra­co­wać w bran­ży ogrod­ni­czej bądź archi­tek­tu­ry kra­jo­bra­zu, aby zde­cy­do­wać się na akcent w posta­ci ścia­ny roślin. To świet­na pro­po­zy­cja dla marek, któ­re dzia­ła­ją w zgo­dzie z natu­rą i są proekologiczne.

Warto zazna­czyć, że taka kom­po­zy­cja nie zaj­mu­je wie­le miej­sca. Nie ma więc obaw o ogra­ni­cze­nie prze­strze­ni wysta­wien­ni­czej na sta­no­wi­sku fir­my. Co wię­cej, ogród wer­ty­kal­ny pozwo­li wydzie­lić poszcze­gól­ne stre­fy sto­iska na tar­gi. Możesz za jego pomo­cą odgro­dzić prze­strzeń dla pra­cow­ni­ków od tej ogól­no­do­stęp­nej. Inna opcja to nie­wiel­ka kon­struk­cja zie­lo­na, oddzie­la­ją­ca stre­fę z gadże­ta­mi i ofer­tą fir­my od prze­strze­ni chil­lo­utu. Ta dru­ga wypeł­nio­na będzie sto­li­ka­mi i sofa­mi – tam moż­na w nie­co mniej for­mal­nej atmos­fe­rze poroz­ma­wiać z klientami.

Stoisko na targi: zadbaj o profesjonalizm!

Aby tego typu roz­wią­za­nie dobrze zapre­zen­to­wa­ło się pod­czas bran­żo­we­go wyda­rze­nia, war­to pod­jąć współ­pra­cę ze spe­cja­li­sta­mi. Pomogą oni wykre­ować prze­strzeń, spój­ną z wizją i misją mar­ki. Jednym z jej ele­men­tów będzie wła­śnie ogród wer­ty­kal­ny. W fir­mie Meliński Minuth od ponad 25 lat pro­jek­tu­je­my i mon­tu­je­my sto­iska tar­go­we. Podążamy za zmie­nia­ją­cy­mi się tren­da­mi. Dbamy o to, aby nasi klien­ci wyróż­ni­li się na tar­gach swo­ją ory­gi­nal­ną, a jed­no­cze­śnie pro­fe­sjo­nal­nie zor­ga­ni­zo­wa­ną prze­strze­nią wysta­wien­ni­czą. Będziemy zaszczy­ce­ni, jeśli zechcesz dołą­czyć do gro­na naszych zado­wo­lo­nych z owoc­nej współ­pra­cy klientów!

Oprócz wer­ty­kal­ne­go ogro­du przy­go­tu­je­my dla Ciebie całą kon­struk­cję sta­no­wi­ska. Zadbamy o jego wypo­sa­że­nie w odpo­wied­nie meble. Pomożemy w mon­ta­żu cało­ści na miej­scu wyda­rze­nia. Kooperacja pomię­dzy oso­ba­mi o wykształ­ce­niu arty­stycz­nym a fachow­ca­mi od kwe­stii tech­nicz­nych spra­wi, że Twoje sto­isko będzie przy­cią­gać tłu­my zain­te­re­so­wa­nych ofer­tą gości.

Nowy wymiar stoisk – natura w cenie

Coraz popu­lar­niej­sze, desi­gner­skie ogro­dy wer­ty­kal­ne zdo­bią już nie tyl­ko lob­by hote­li, restau­ra­cje czy luk­su­so­we wil­le. Coraz czę­ściej w for­mie mobil­nej widu­je się je w trak­cie tema­tycz­nych tar­gów. Wiele firm sko­rzy­sta­ło już z tego przy­cią­ga­ją­ce­go wzrok i budzą­ce­go zain­te­re­so­wa­nie roz­wią­za­nia. One wie­dzą, że goście impre­zy chęt­nie prze­by­wa­ją w prze­strze­ni, w któ­rej mogą odpo­cząć przy relak­su­ją­cej, praw­dzi­wej zie­le­ni! Zapraszamy do wypró­bo­wa­nia takiej roślin­nej ścian­ki. Z chę­cią pomo­że­my w jej zor­ga­ni­zo­wa­niu na sto­isko tar­go­we, a tak­że w zaaran­żo­wa­niu cało­ści bok­su i jego wypo­sa­że­nia. Osiągnij swój cel i na tar­gach zyskaj nowych klien­tów! Przekonaj się o tym, decy­du­jąc się na współ­pra­cę z nami!